Nawigacja

Podstawa programowa Kryteria oceniania klasa IV, V, VII, VIII Kryteria oceniania z zajęć komputerowych - klasa VI Nauczyciele Budowa komputera Nasz Patron doceniał Internet Uzależnienie od komputera i Internetu Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu Drukarka 3D

Zajęcia komputerowe/informatyka

Podstawa programowa

 

Podstawa programowa  - informatyka klasy 4-8 (nowa podstawa programowa)

 

Cele kształcenia - wymagania ogólne

 

 • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
 • Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych:układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
 • Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi,w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywanie obliczeń i programów.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami.
 • Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego; ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

 

 

 

Treści nauczania  klasa IV – VI

Uczniowie:

 • Rozwijają podejście algorytmiczne przy rozwiązywaniu sytuacji problemowych z różnych dziedzin.
 • Tworzą i zapisują w wizualnym języku programowania pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń.
 • Potrafią napisać prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera i testują na komputerze swoje programy.
 • Posługują się komputerem i aplikacjami komputerowymi, rozwijając umiejętności wyrażania swoich myśli i ich prezentacji, które wykonują indywidualnie lub zespołowo.
 • W sieci poszukują informacji przydatnych w rozwiązywaniu stawianych zadań i problemów.
 • Postępują bezpiecznie, odpowiedzialnie i etycznie w środowisku komputerowo-sieciowym

 

Treści nauczania - klasa VII – VIII

 

Uczniowie  zostaną wprowadzeni do myślenia algorytmicznego, poznając podstawowe pojęcia informatyczne i rozwiązując algorytmicznie wybrane problemy:

 • Rozwijają i poszerzają dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności informatyczne,
 •  Programują rozwiązania w wizualnym lub tekstowym języku programowania,stawiając w nich pierwsze kroki,
 • Stosują różne metody przy rozwiązywaniu problemów,
 • Rozwijają kompetencje zespołowego rozwiązywania problemów pochodzących z różnych dziedzin, realizując projekty z wykorzystaniem aplikacji użytkowych.

 

 

Podstawa programowa  - zajęcia komputerowe klasa 5-6

 

Cele kształcenia - wymagania ogólne

I.   Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu.

II.  Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

III.  Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych.

IV.  Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera.

V.   Wykorzystywanie komputera do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

 

1.   Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:

1)   komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;

2)   odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;

3)   prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

4)   korzysta z pomocy dostępnej w programach;

5)   posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;

6)   przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.

2.   Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

1)   komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;

2)   korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych dziedzin, np. związanych z ekologią, środowiskiem geograficznym, historią lub zagadnieniami dotyczącymi spraw lokalnych.

3.   Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:

1)   wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych (słowniki, encyklopedie, zbiory biblioteczne, dokumentacje techniczne i zasoby Internetu);

2)   selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;

3)   wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;

4)   opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.

4.   Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:

1)   tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);

2)   opracowuje i redaguje teksty (listy, ogłoszenia, zaproszenia, ulotki, wypracowania), stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;

3)   wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;

4)   przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.

5.   Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:

1)   za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;

2)   uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.

6.   Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:

1)   korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych (lokalnych i w sieci) do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;

2)   korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

7.   Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:

1)   opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;

2)   szanuje prywatność i pracę innych osób;

3)   przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184