Nawigacja

RODO Koncepcja pracy szkoły 2016 - 2021 Statut szkoły Program Wychowawczo - Profilaktyczny na lata 2017 - 2020 Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników System motywująco - dyscyplinujący dla uczniów klas I - VIII i oddz. przedszkolnych Działania wychow. w oddz. przedszkolnych i kl. I- III - rok szk. 2018/2019 Działania wychowawcze w kl. IV - VIII- rok szk. 2018/2019 Kontrakt między Rodzicami a wychowawcą klasy Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych Regulamin świetlicy szkolnej Szkolny zestaw programów nauczania 2018/2019 Szkolny zestaw podręczników na rok 2018/2019 Wyprawka - klasa I 2018/2019 Wyprawka czterolatka 2018/2019 Wyprawka pięciolatka 2018/2019 Wyprawka sześciolatka 2018/2019

Dokumenty

Koncepcja pracy szkoły 2016 - 2021

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. JANA PAWŁA II

W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

OPRACOWANA NA LATA 2016-2020

       

    

Koncepcja Pracy Szkoły została opracowana w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.( Dz. U. z 2004r.

            Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy

             programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

             w poszczególnych typach szkół

 • Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub.
 • Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II

w Nowym Mieście Lub.

 • Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II

w Nowym Mieście Lub.

 • Koncepcję Funkcjonowania i Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Dyrektora na konkurs

 

I CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 • Dane ogólne szkoły

 

Pełna nazwa: Zespół Szkolno – Przedszkolny

          Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II

Adres: 13-300  Nowe  Miasto  Lubawskie, ul. Jagiellońska  3

Ogólna  liczba  zatrudnionych: 53

Liczba  uczniów z oddziałami przedszkolnym: 455

Imię  i  nazwisko  Dyrektora: mgr Jerzy Resicki

Telefon/fax: 564742184

 • Historia i tradycje szkoły

Budowę szkoły rozpoczęto w 1962 roku, a dwa lata później nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Była to piętnasta na Warmii i Mazurach, a druga w powiecie nowomiejskim szkoła - Pomnik 1000 -lecia Państwa Polskiego, tzw. "tysiąclatka", której  patronem  został Aleksander Zawadzki. W pierwszym roku działalności szkoły uczęszczało do niej 532 uczniów, którzy uczyli się w 15 oddziałach. Od września 1999 roku szkoła funkcjonuje jako sześcioletnia szkoła podstawowa. Od 1 września 2001 roku Szkoła Podstawowa, już bez numeru 2, mieściła się w trzech budynkach: budynku głównym, pawilonie przedszkolnym dla klas "0" oraz klas I-III, a także budynku przy ulicy Tysiąclecia dla klas I - III. 
3 października 2002 roku zawarto umowę patronacką między Przedsiębiorstwem Prywatnym EXPOM S.A. w Nowym Mieście Lubawskim, a Szkołą Podstawową w Nowym Mieście Lubawskim. 21 października 2003 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej szkoły podstawowej przy ulicy Tysiąclecia, a już 1 września 2005 roku miało miejsce oddanie do użytku nowego budynku szkoły. Uroczystość oficjalnego otwarcia szkoły wraz z halą sportową została połączona z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II. Od 1 września 2005 roku Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II mieściła się w dwóch budynkach: budynku głównym przy ulicy Jagiellońskiej oraz budynku przy ulicy Tysiąclecia. Wiosną 2007 r. Rada Miejska zdecydowała o powstaniu nowej szkoły nr 2 na osiedlu Tysiąclecia. Od 1 września 2011r. utworzono Zespół Szkolno–Przedszkolny, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II  oraz Przedszkole Miejskie.

 

Tradycje szkoły

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 2. Ślubowanie klas pierwszych
 3. Dzień Papieski
 4. Dzień Przedszkolaka
 5. Dzień Chłopaka
 6. „Święto Pieczonego Ziemniaka”
 7. Dzień Edukacji Narodowej
 8. Święto Zmarłych
 9. Dzień tolerancji, życzliwości i pozdrowień
 10. Narodowe Święto Niepodległości
 11. Wróżby i zabawy andrzejkowe
 12. Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych
 13. Akcja charytatywna „Podaruj słodkie serce”
 14. Mikołajki
 15. Wigilia szkolna
 16. Bale karnawałowe
 17. Dzień Babci i Dzień Dziadka
 18. Gala Talentów
 19. Dzień Kobiet
 20. Pierwszy Dzień Wiosny
 21. Dzień Ziemi
 22. Dni Promocji Zdrowia
 23. Dzień Flagi
 24. Konstytucja 3 Maja
 25. Święto Szkoły
 26. Festyn szkolny „Na festynie jak w rodzinie”
 27. Pasowanie na czytelnika
 28. Dzień Matki
 29. Dzień Dziecka
 30. Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”
 31. Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny
 32. Miejski Piknik Integracyjny
 33. Dni Regionalizmu
 34.  Prowadzenie kroniki szkoły
 35.  Pożegnanie absolwentów
 36.  Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 • Lokalizacja

 

Szkoła mieści się w Nowym Mieście Lubawskim w malowniczej dolinie rzeki Drwęcy, która jest bardzo ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym.

O atrakcyjności położenia szkoły świadczą istniejące trzy parki krajobrazowe: Brodnicki Park Krajobrazowy, Welski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Podczas pieszych i rowerowych wycieczek można podziwiać piękno i bogactwo flory i fauny jak również różnorodność postaci i form przyrody nieożywionej. Malownicze meandry Drwęcy, pomniki przyrody, rezerwaty, czyste jeziora i bujne obszary leśne sprawiają, że Ziemia Nowomiejska stanowi region o wysokiej wartości ekologicznej.

Nie dziwi więc, ze tereny te często nazywane są „Bramą Warmii i Mazur’, a że względu na dobry stan środowiska stanowią część „Zielonych Płuc Polski”.

 

 

 • Kadra szkoły

 

Szkoła posiada wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Od września 2016 r. zatrudnionych jest 26 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych,8 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli stażystów.

Mimo osiągniętego stopnia awansu zawodowego pedagodzy chętnie uczestniczą w konferencjach metodycznych  i w szkoleniach rad pedagogicznych. Zdobywają  też dodatkowe uprawnienia kończąc studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne. Regularnie spotykają się w zespołach  przedmiotowych w ramach WDN- u..

Tak znakomicie wykwalifikowana kadra pedagogiczna „przyciąga” dzieci (nie tylko z obwodu szkoły) do wstępowania w mury tej właśnie placówki.

 

Baza szkoły

 

Szkoła  Podstawowa  nr 1  im. Jana  Pawła  II  w  Nowym  Mieście  Lubawskim posiada  dobre  warunki  lokalowe  i  wyposażenie  w  pomoce  dydaktyczne.

Znajdują  się  w  niej: sale  lekcyjne  (17), pracownia  językowa  (1),pracownia  komputerowa (1), sala  gimnastyczna  z  zapleczem (1),sala zabaw (1),świetlica  (1), stołówka (1), biblioteka  z  pracownią  multimedialną (1), gabinet  pielęgniarki (1), gabinet  pedagoga (1) ,kuchnia (1),gabinet  dyrektora  (1), gabinet v-ce dyrektora (1), sekretariat (1), księgowość (1), pokój nauczycielski (1), pokój nauczycieli wychowania fizycznego (1), łazienki  uczniowskie  (5),  łazienki  nauczycielskie  (5), pomieszczenie  socjalne (1), szatnie (3).

 

Przy szkole znajduje się obiekt sportowo – rekreacyjny z placem zabaw (oddany do użytku

we wrześniu 2016r), boisko  asfaltowe  (do  piłki  ręcznej  i  koszykowej),  teren  spacerowy  z  ,,zieloną  klasą” – ogród  Artemidy. Teren  szkoły  jest  ogrodzony.

Wielkość  bazy  odpowiada  liczbie  uczniów  uczęszczających  do  naszej  szkoły.  Szkoła  na  bieżąco  realizuje  niezbędne  inwestycje  dotyczące  prawidłowego  funkcjonowania  placówki  i  remonty  związane  z  poprawianiem  bazy  lokalowej  oraz  bezpieczeństwem  uczniów

 

 • Uczniowie (charakterystyka grupy uczniowskiej oraz ich osiągnięć)

 

Bezpośrednimi zainteresowanymi naszą placówka są dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Wchodząc w progi naszej szkoły dzieci przechodzą fazę adaptacji do środowiska i jego wymagań, do nauczy­cieli i rówieśników. Okres ten wymaga od nich dużego wysiłku fizycznego i psychicznego. W tym czasie dzieci bardzo intensywnie przeżywają doznania o charakterze społecznym, szukają oparcia w dorosłych, szczególne znaczenie dla niech nabiera rola nauczyciela-wychowawcy.

Ten okres jest istotny dla dzieci w zakre­sie uczenia się współpracy i współdziałania. To również etap przygotowujący dziecko do na­stępnej fazy, jaką jest dojrzewanie i dlatego powinna go cechować wyjątkowa harmonia.

W tym okresie dzieci uczą się:

 • samodzielnej obserwacji,
 • samodzielnego myślenia,
 •   panowania nad własnymi pragnieniami i instynktami,
 •   umiejętności podporządkowania się normom.

           Opanowanie tych umiejętności ma umożliwić uczniom pełny udział w życiu społecznym, sprawne funkcjonowanie w zmieniającej się rze­czywistości oraz samodzielne uczenie się. Aby spełnić te oczekiwania nasza szkoła, poza treściami nauczania i wychowania zawartymi w Podstawie Programowej, oferuje zajęcia pozalekcyjne, które są skierowane zarówno do uczniów zdolnych, jak i uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Uczniowie wstępujący do szkoły różnią się między sobą nieraz bardzo znacznie. Poziom ogólnego rozwoju dzieci oraz stopień ich dojrzałości do podjęcia nauki w szkole są bardzo nierówne i zjawisko to obserwuje się w skali światowej. Dlatego oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na rozmowach indywidualnych, fachowych prelekcjach dla rodziców w zakresie wychowania i pokonywania trudności, skierowania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

O powodzeniu szkolnym dzieci decyduje wiele czynników m.in. dojrzałość szkolna, ale nie tylko ona. Losy szkolne dziecka zależą również od form i metod pracy dydaktycznej. Znaczną rolę odgrywają również warunki życia i sposób wychowania, zdrowie oraz wzajemne stosunki z nauczycielem i rówieśnikami.

Należy nadmienić, że Nowe Miasto Lubawskie jest miejscowością o znacznym procencie bezrobocia. Sytuacja materialna wielu rodzin jest bardzo trudna, w związku z tym nasi uczniowie korzystają z dopłat do posiłków w stołówce, z wyprawek szkolnych.

           

Uczniowie naszej placówki mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień, które wykorzystane są w procesie dydaktycznym. Szkoła posiada laureatów

 i finalistów konkursów przedmiotowych,  artystycznych, sportowych. Aktywnie uczestniczy w życiu miasta i regionu. Uczniowie kierują się w swoich działaniach przesłaniem Patrona Szkoły  „ Wymagajcie od siebie  choćby inni od Was nie wymagali”.

 Z chwilą, gdy staliśmy się szkołą Jana Pawła II (od 2005 roku) uczestniczymy w Ogólnopolskim Zjeździe Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasnej Górze. W 2007 roku miała miejsce uroczystość wręczenia szkole sztandaru.

Szkoła zdobyła następujące certyfikaty, nagrody i wyróżnienia:

 • Certyfikat „Szkoła z Klasą” 2003 r.
 • Certyfikat „Kwadratura Koła” 2006 r.
 • Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” 2006 r.
 • Wyróżnienie za Doskonałość Zarządzania – laureat X Warmińsko - Mazurskiej Nagrody Jakości 2010 r.
 • Statuetka za Doskonałość Zarządzania-laureat XI Warmińsko - Mazurskiej Nagrody Jakości 2011 r.
 • Certyfikat „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” 2013 r.
 • „Śniadanie daje moc” 2013 r.
 • Certyfikat „Szkoła w ruchu” 2014 r.
 • Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” 2014 r.
 • „Geocertyfikat” 2015 r.

 

 

II.

OTOCZENIE SZKOŁY

 

Placówka mieści się w Nowym Mieście Lub. liczącym około 11 tysięcy mieszkańców.  Znaczna część uczniów naszej szkoły pochodzi z rodzin dotkniętych problemem bezrobocia. W mieście istnieje niewielka ilość zakładów przemysłowych. Szkoła kształci i wychowuje ponad połowę dzieci miejskich.

Położenie placówki w centrum miasta ułatwia bliskie spotkania z historią małej ojczyzny. Uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzają muzeum regionalne,  nowomiejską bazylikę, spacerują ścieżkami przeszłości wokół ruin miasta. Uczestniczą w obchodach rocznicowych w miejscach pamięci narodowej. Mają możliwość rozwoju kulturalnego nie tylko w placówce. Uczestniczą w zajęciach, wystawach, spektaklach, projekcjach filmów organizowanych w Miejskim Centrum Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

            Szkoła posiada piękną lokalizację pod względem przyrodniczym w Dolinie Rzeki Drwęcy będącej rezerwatem przyrody. Wokół  są lasy, jeziora, pagórki – stąd zajęcia terenowe, akcje ekologiczne. Położenie szkoły i miasta w pobliżu trzech parków krajobrazowych ułatwia organizację wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

            Placówka położona jest w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie uczniowie mają możliwość rozwijania umiejętności sportowych.

Szkoła posiadając jako patrona Wielkiego Polaka Jana Pawła II, współpracuje z miejscową parafią, proboszczem w ramach szerzenia słowa głoszonego przez Papieża.

Posadzenie na terenie wokół budynku szkolnego dębu poświęconego przez Jana Pawła II stało się synonimem trwałości, siły, opierania się wszystkim dziejowym burzom i ma stanowić dla potomnych świadectwo Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II oraz wierności Bogu i Ojczyźnie.

            Szkoła posiada zakład patronacki „EKSPOM S.A.”, który wspiera działania szkoły świadcząc głównie pomoc finansową.

III. WIZJA SZKOŁY

Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali” Jan Paweł II

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lub. to szkoła przyjazna uczniom, rodzicom i pracownikom.

Wszechstronny, nowoczesny, zdrowy, bezpieczny rozwój uczniów to główny cel istnienia naszej placówki.

 

MISJA SZKOŁY

Działamy po to, aby:

 

Nasi uczniowie:

 • Myśląc twórczo odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości
 • Byli przygotowani do nauki na dalszym etapie kształcenia
 • Czerpali przyjemność z uczenia się w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze
 • Rozwijali swoje pasje i zainteresowania
 • Posługiwali się językiem obcym i nowoczesnymi technologiami
 • Czerpali wzorce z przesłań głoszonych przez Patrona Szkoły Jana Pawła II
 • Dbali o własne zdrowie, środowisko naturalne
 • Szanowali „małą ojczyznę” i rozwijali swój patriotyzm
 • Aktywnie działali w środowisku szkolnym i lokalnym

 

Rodzice:

 • byli partnerami wspierającymi działania szkoły dla dobra dzieci, ich rozwoju edukacyjnego, emocjonalnego i społecznego
 • Otrzymywali fachowe wsparcie od szkoły w trudzie wychowawczym

 

 

Pracownicy szkoły:

 • mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
 • spełniali się zawodowo
 • rozbudzali pasje uczniowskie i pomagali im odkrywać swe potrzeby i uzdolnienia

 

 

Szkoła:

 • miała swój unikalny charakter
 • promowała zdrowy styl życia zgodnie z koncepcją Szkół Promujących Zdrowie
 • cieszyła się uznaniem w środowisku lokalnym

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent naszej szkoły:

 

 • dba o piękno mowy ojczystej, zna historię regionu, szanuje dziedzictwo kulturowe, jest ciekawy świata,
 • jest kulturalny, szanuje symbole i tradycje narodowe, właściwie zachowuje się w miejscu pamięci narodowej i podczas uroczystości państwowych, podtrzymuje tradycje swojej szkoły,
 • potrafi bronić swoich poglądów, jest asertywny, otwarty i odpowiedzialny,
 • efektywnie współpracuje z innymi,
 • umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, jest operatywny, sprawnie posługuje się technologią informacyjną,
 • preferuje zdrowy i ekologiczny styl życia

 

 

 

                                                        IV. CELE STRATEGICZNE SZKOŁY

 1. Szkoła wdraża wychowanie do wartości
 2. Szkoła rozbudza poczucie przynależności narodowej i lokalnej
 3. Szkoła propaguje nauki patrona szkoły
 4. Uczniowie osiągają wysokie wyniki nauczania
 5. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach w powiecie, województwie i makroregionie
 6. Szkoła propaguje zdrowy i ekologiczny styl życia
 7. Szkoła nawiązuje partnerską współpracę z innymi szkołami
 8. Multimedia wspomagają zdobywanie wiedzy
 9. W placówce wdrażane są nowatorskie i innowacyjne metody pracy
 10. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z zapotrzebowaniem placówek, rozwijają wiedzę merytoryczną i umiejętności profesjonalne
 11. Zespół staje się w powiecie wiodącym partnerem ośrodków doskonalenia nauczycieli
 12. Nauczyciele pracują metodami aktywizującymi i wykorzystują nowoczesne środki dydaktyczne, wspomagające realizację programów
 13. Sukcesywnie przeprowadza się modernizację i doposażenie budynku
 14. Szkoła rozwija swą bazę sportową o wymiarową halę sportową
 15. W dydaktyce kładzie się nacisk na edukację włączającą, dzieci są zaangażowanie w proces dydaktyczny bez względu na predyspozycje i umiejętności
 16. Rodzice są partnerem szkoły i chętnie biorą udział w życiu placówki
 17. Szkoła przejawia nowe inicjatywy w środowisku lokalnym i są one pozytywnie postrzegane
 18. Organizacja pozyskuje środki pozabudżetowe i rozwija partnerstwo z zakładem opiekuńczym

 

 

 

V. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

Obszar pierwszy: Baza  szkoły

Cel:Uczniowie  i  pracownicy  szkoły  mają  zapewnione  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pracy

 

Lp.

Zadanie

Termin

realizacji

Osoba  odpowiedzialna

Dokumentacja

zadania

1.

Dokonywanie  niezbędnych  przeglądów  związanych  z  BHP  oraz  niezbędnych  napraw  i remontów

 

na  bieżąco

 

Dyrektor

Protokoły  z  przeglądów,

dokumentacja  Dyrektora

2.

Wzbogacanie  wyposażenia  pracowni  przedmiotowych

na  bieżąco

Dyrektor

Księga  inwentarzowa

3.

Wzbogacanie  wyposażenia  zaplecza  kuchennego, sanitarnego  i  gabinetu  pielęgniarki

 

na  bieżąco

 

Dyrektor

Księga  inwentarzowa

4.

Zapoznawanie  uczniów  z  regulaminami  pracowni

IX

opiekunowie  pracowni

Zapisy  w  dzienniku

5.

Zapoznawanie  pracowników  i  uczniów  z  planem  ewakuacji

 

IX

Dyrektor,

nauczyciele

Zapisy  w  dzienniku

6.

Podejmowanie  działań  w  celu  pozyskiwania  środków  finansowych

 

na  bieżąco

Dyrektor,

nauczyciele

Dokumentacja  księgowości

7.

Rozszerzenie sieci monitoringu

w miarę możliwości

Dyrektor

Dokumentacja Dyrektora

8.

Budowa hali sportowej

w miarę możliwości

Dyrektor

Dokumentacja Dyrektora

 

Kryteria  sukcesu:

 

 • szkołamadogodnąbazę, budynekjestfunkcjonalniezagospodarowanyiestetycznieurządzony

 

 • księgozbióriilośćpomocydydaktycznychjestwystarczającadorealizacjiprzyjętychprogramówdydaktyczno-wychowawczych

 

 •  zaplecze sanitarne, kuchenneigabinetmedycznyodpowiadająpotrzebomszkoły

 

 • szkołaposiadasprzęt poligraficznysłużącynauczycielomdoprzygotowywaniamateriałównazajęcia

 

 • uczniowie, rodziceinauczycielesązadowolenizwarunkówszkoły

 

Obszar  drugi: 

Organizacja pracy szkoły/ organizacja i zarządzanie szkołą

Cel: Doskonalenie jakości pracy szkoły przez zapewnienie wewnętrznego systemu jakości

 

 

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej oraz działań do dalszej pracy

 

na bieżąco

Rada Pedagogiczna

Raport z ewaluacji

Opracowanie systemu badania efektów kształcenia

 

na bieżąco

zespoły nauczycieli

Protokoły

Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

na bieżąco

Dyrekcja,

nauczyciele

Sprawozdania

Wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów i nauczycieli

na bieżąco

Dyrektor,

nauczyciele

Protokoły,

dzienniki

 

Cel: Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym

 

 

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja

 

na bieżąco

Dyrektor,

zespół nauczycieli

Akty prawne szkoły

Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych

i prawa oświatowego

 

na bieżąco

Dyrektor,

nauczyciele

 

Strona internetowa dokumenty

Tworzenie spójnych programów szkoły

na bieżąco

Dyrektor,

nauczyciele

Programy

 

 

Cel: Kształtowanie potencjału kadrowego pod względem merytorycznym i wychowawczym

 

 

Zadania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

Przygotowanie merytoryczne nauczycieli sprzyja efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej

 

na bieżąco

Dyrektor

Zaświadczenia

Stwarzanie optymalnych warunków rozwoju zawodowego nauczycieli

na bieżąco

Dyrektor

Zaświadczenia,

aktnadania stopnia awansu zawodowego

 

Kryteria sukcesu:

 • w szkole przeprowadza się ewaluację wewnętrzną i wdraża działania z niej wynikające,
 • Rada Pedagogiczna analizuje wyniki jakości pracy szkoły,
 • nauczyciele na bieżąco analizują osiągnięcia i niepowodzenia edukacyjne uczniów,
 • w szkole analizuje się potrzeby społeczności szkolnej
 • szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami,
 • wewnętrzne prawo jest znane i akceptowane przez uczniów, rodziców, nauczycieli,
 • umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyja efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • w szkole efektywnie funkcjonuje WDN,
 • kadra pedagogiczna planuje swój rozwój,
 • w szkole nauczyciele mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju zawodowego
 • rodzice kreatywnie uczestniczą w życiu szkoły

 

 

Obszar trzeci:

Dydaktyka oraz poprawa wyników nauczania

Cel: Podniesienie standardów uczenia się i nauczania   

 

Lp

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

1.

Modyfikacja programów nauczania w oparciu o zgromadzone opinie

VI – IX

nauczyciele

Protokoły WDN, wykaz programów

2

Opracowanie i wdrożenie programów autorskich

VIII-IX każdego roku

nauczyciele – autorzy programów

Autorskie programy, wykaz programów, dziennik

3

Propagowanie i wykorzystanie aktywizujących metod nauczania

na bieżąco

nauczyciele

Arkusze hospitacji

4

Wykorzystanie innowacyjnych form organizacyjnych w procesie dydaktycznym

na bieżąco

nauczyciele

Sprawozdania, zdjęcia, dziennik

5

Diagnozowanie  wiedzy i umiejętności uczniów, wdrażanie wniosków

systematycznie

Dyrekcja, nauczyciele

Sprawozdanie, analiza wyników, wnioski i działania

7

Przygotowanie uczniów do sprawdzianów zewnętrznych wewnętrznych i konkursów

systematycznie

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Analiza wyników i wnioski do dalszej pracy, protokoły zespołów WDN

 

 

Cel: Stworzenie warunków umożliwiających uczniom zwiększenie umiejętności samodzielnego myślenia ukierunkowanego na jego sukces

 

Lp

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

1

Analizowanie osiągnięć poszczególnych uczniów pod kątem rozpoznawania potrzeb edukacyjnych

IX – X każdego roku

nauczyciele przedmiotów, dyrektor

Indywidualne teczki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2

Zorganizowanie systemu zindywidualizowanej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

na bieżąco

nauczyciele, pedagog, specjaliści, dyrektor

Dzienniki, dokumentacja pedagoga, teczki wychowawców

3

Zastosowanie nauczania wielopoziomowego dostosowanego do wymagań i możliwości uczniów

na bieżąco

Pedagog we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciele

Dziennik, zeszyt i karty pracy ucznia

4

Rozwijanie zainteresowań, pielęgnowanie uzdolnień i talentów uczniów

na bieżąco

nauczyciele

Dzienniki, dyplomy uczniów, protokoły z konkursów

5

Wdrażanie uczniów do prawidłowego korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów

na bieżąco

nauczyciele

Dowody korzystania z biblioteki i centrum multimedialnego,

arkusze hospitacji diagnozującej

6

Wykorzystanie technik multimedialnych w procesie dydaktycznym

na bieżąco

nauczyciele

Arkusze hospitacji, multimedialne pomoce dydaktyczne nauczycieli

 

Cel: Doskonalenie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, które wspierają rozwój ucznia

Lp

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

1

Ewaluacja WZO zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia

VI – IX każdego roku

Dyrektor, nauczyciele

Znowelizowany WZO - dokument

2

Zapoznanie uczniów i rodziców z WZO

IX każdego roku

Dyrektor, nauczyciele

Dzienniki, protokoły z wywiadówek

3

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń poradni specjalistycznych

na bieżąco

nauczyciele

Dokumentacja pedagoga, zindywidualizowane programy nauczania, opracowane wymagania  z  przedmiotów,

zeszyt, karty pracy ucznia

4

Rozpowszechnianie oceniania kształtującego

na bieżąco

nauczyciele

Ankieta - wyniki

 

Cel: Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych

Lp

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

1

Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych

początek każdego roku szkolnego

Dyrekcja, nauczyciele, pedagog

Ankieta - wyniki

2

Rozpoznawanie potrzeb w zakresie organizacji konkursów i różnych imprez organizowanych na terenie szkoły i poza nią

początek każdego semestru

zespoły WDN, Ogólnoszkolna Rada Uczniowska z opiekunem, samorząd klasowy, nauczyciele

Protokoły zespołów WDN,

sprawozdania spotkań Rady Uczniowskiej

3

Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych

na bieżąco

pedagog szkolny, wychowawcy

Strona internetowa szkoły

4

Prezentacja osiągnięć uczniów

na bieżąco

nauczyciele prowadzący

Strona internetowa szkoły, artykuły w prasie lokalnej, ekspozycja w gablotach na holu szkoły

 

 

Kryteria sukcesu:

 • zwiększa się jakość procesu dydaktycznego w wyniku stosowania aktywizujących metod kształcenia
 • nauczyciele opracowują i wdrażają autorskie programy
 • nauczyciele wdrażają programy z zastosowaniem sprzętu multimedialnego
 • wzrasta liczba uczniów osiągających wyższe wyniki nauczania
 • WZO są znane i akceptowane przez społeczność szkolną
 • nauczyciele, określając wymagania, współpracują ze sobą
 • WZO są motywujące i pozytywnie wpływają na rozwój ucznia
 • kształcenie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów odpowiednio do ich aspiracji i możliwości
 • w dydaktyce kładzie się nacisk na edukację włączającą, dzieci są zaangażowanie w proces dydaktyczny bez względu na predyspozycje i umiejętności
 • zajęcia szkolne służą rozbudzaniu, rozwijaniu zainteresowań oraz pielęgnowaniu uzdolnień i talentów
 • w szkole funkcjonuje szeroka gama zajęć pozalekcyjnych
 • plan zajęć pozalekcyjnych uwzględnia potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów
 • szkoła umożliwia uczniom udział w imprezach kulturalnych, zawodach, konkursach,
 • nauczyciele dokonują ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego
 • szkoła przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz do samodzielnego rozwiązywania różnych problemów
 • szkoła czerpie wzorce z przesłańJana Pawła II
 • szkoła podejmuje działania mające na celu rozbudzanie zainteresowań prozdrowotnych, ekologicznych i patriotycznych

 

Obszar czwarty:

Kadra – doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry

niepedagogicznej

Cel: Stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju zawodowego nauczycieli

 

Lp

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

1

Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli, pracowników administracji w zakresie doskonalenia zawodowego i utworzenie planu doskonalenia zawodowego

 IX każdego roku

Dyrektor, liderzy zespołów WDN, nauczyciele, pracownicy administracji

Protokoły zespołów WDN, plan doskonalenia zawodowego

2

Udział pracowników szkoły w różnego typu formach doskonalenia zawodowego w tym w radach szkoleniowych zgodnie z planem doskonalenia zawodowego

2016 - 2021

 

 

Dyrektor

nauczyciele, pracownicy administracji

Dyplomy, zaświadczenia

3

Zdobywanie wyższych stopni awansu zawodowego

2016 – 2021

Dyrektor, opiekun stażu, nauczyciele

Akt nadania stopnia awansu zawodowego

 

 

Cel: Umiejętności i wiedza nauczycieli sprzyjają efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej

 

Lp

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

1

Dzielenie się wiedzą i zdobytymi umiejętnościami przez pracowników szkoły

według harmonogramu spotkań WDN

liderzy zespołów WDN, nauczyciele

Protokoły spotkań zespołów WDN,

Protokolarz rad pedagogicznych

2

Poszerzenie oferty biblioteki i centrum multimedialnego w zakresie materiałów pedagogicznych

na bieżąco

Dyrektor, opiekun biblioteki i centrum multimedialnego

Karty biblioteczne pracowników szkoły, księga inwentarzowa

3

Promocja osiągnięć nauczycieli i uczniów

na bieżąco

Dyrektor, lider promocji szkoły, nauczyciele

Artykuły w prasie lokalnej, informacje na stronie www szkoły

 

 

Kryteria sukcesu:

 • Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jest dziełem całego zespołu dydaktycznego i odpowiada aktualnym potrzebom placówki
 • w szkole efektywnie funkcjonuje WDN
 • nauczyciele podejmują różne formy doskonalenia i wdrażają zdobyte umiejętności w proces edukacyjny
 • w szkole nauczyciele mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju zawodowego
 • szkoła promuje osiągnięcia uczniów i nauczycieli

 

Obszar piąty:

Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły

Cel: Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia

l.p.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialna osoba

Dokumentacja potwierdzająca realizację

1.

Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym

wg kalendarza imprez sportowych

nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy, UKS „Iskra”

Kroniki sportowe, kroniki szkoły, artykuły w prasie lokalnej

2.

Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad higieny osobistej

- konkurs czystości

- fluoryzacja, pomiar wagi i wzrostu

- realizacja programów prozdrowotnych

- wyposażanie sal lekcyjnych z uwzględnieniem warunków fizycznego rozwoju dziecka

wg kalendarza

wg potrzeb

 

 

 

 

 

na bieżąco

nauczyciele,

opiekunowie szkolnego koła PCK, pielęgniarka szkolna

Sprawozdania, regulaminy konkursów, dokumentacja pielęgniarki

3.

Wyposażanie uczniów w wiedzę , która podtrzymuje potrzebę systematycznej aktywności uczniów oraz potwierdza znajomość zdrowego stylu życia

na bieżąco

nauczyciele , wychowawcy, pedagog, pielęgniarka, nauczyciele

Dzienniki lekcyjne, sprawozdania z imprez, zdjęcia na stronie WWW szkoły

4.

Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

systematycznie

nauczyciele wychowania fizycznego, lekarz pediatra

Dzienniki zajęć gimnastyki korekcyjnej

5.

Eksponowanie osiągnięć sportowych uczniów

na  bieżąco

nauczyciele wychowania fizycznego

Gabloty szkolne, apele, kroniki sportowe, puchary strona internetowa szkoły, lokalna prasa i telewizja

6.

Dostarczanie uczniom podstawowej wiedzy  na temat nałogów i związanych z nimi zagrożeń

na  bieżąco

nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja, pedagog, Sanepid, UM, Starostwo Powiatowe

Dzienniki lekcyjne, Program Profilaktyczny, program Wychowawczy, plany pracy wychowawców, strona internetowa szkoły, apele, sprawozdania z konkursów, lokalna prasa i telewizja

7.

Wdrażania do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i środków multimedialnych

na bieżąco

nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja, pedagog,

poradnai psychologiczno - pedagogiczna

 

7.

Wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego i nawyków bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym

systematycznie

nauczyciele , wychowawcy, policja

Karty rowerowe uczniów, wpisy w dziennikach lekcyjnych, apele, zdjęcia

 

8.

Kształtowanie nawyków związanych z ochroną przyrody

- zbiórka surowców wtórnych, baterii

- sortowanie śmieci

- konkursy

- wycieczki

na  bieżąco

nauczyciele przyrody,

wychowawcy

Sprawozdania z akcji, konkursów, strona internetowa szkoły, artykuły prasowe, zdjęcia

9.

Uczestniczenie w akcjach mających na celu dbałość o stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy

 

wg kalendarza

nauczyciele

przyrody,

wychowawcy

Sprawozdania z akcji,

dzienniki lekcyjne,

zdjęcia, strona internetowa szkoły

 

 

Cel: Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej i lokalnej

 

l.P.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialna osoba

Dokumentacja potwierdzająca realizację

1.

Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w organizowanych w szkole akademiach, apelach z okazji z okazji świąt i uroczystości lokalnych i patriotycznych

wg  kalendarza

wychowawcy, nauczyciele, Dyrekcja

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, zdjęcia, strona internetowa szkoły, artykuły w lokalnej prasie

2.

Popularyzacja postaci Jana Pawła II Patrona Szkoły

- Dzień papieski

-  Zjazd szkół im Jana Pawła w Częstochowie

- konkursy wiedzy,

 recytatorskie, literackie, plastyczne

- apele, akademie

wg  kalendarza

katecheci,

wychowawcy, Dyrekcja

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, zdjęcia, strona internetowa szkoły, artykuły w lokalnej prasie

3.

Opieka nad lokalnymi miejscami pamięci narodowej, poznanie historii „Małej Ojczyzny”

 

wg   kalendarza

wychowawcy,

nauczyciele  historii, Dyrekcja

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, zdjęcia, strona internetowa szkoły, artykuły w lokalnej prasie

 

 

Cel: Rozwijanie pozytywnych postaw społeczno-emocjonalnych

L.p.

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja potwierdzająca realizację

1.

Rozwijanie umiejętności przestrzegania norm i zasad funkcjonowania w grupie

na  bieżąco

wychowawcy, pedagog,

rodzice, Dyrekcja

Teczki wychowawców, dokumentacja pedagoga, wychowawcy, WZO

2.

Kształtowanie postaw  tolerancji wobec osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich, innych ras, wyznań, kultur

 

na  bieżąco

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Samorząd Uczniowski, rodzice

Sprawozdania z imprez, zdjęcia, strona internetowa szkoły, materiały w lokalnej prasie i telewizji

3.

Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów

- praca z uczniem zdolnym (przygotowania uczniów do konkursów)

- praca z uczniem słabym (powołanie uczniowskich zespołów samopomocy koleżeńskiej, diagnozowanie potrzeb, tworzenie kółek zainteresowań i wyrównawczych)

na  bieżąco

nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, pedagog, Samorząd Uczniowski, rodzice

Dzienniki kółek zainteresowań, plany pracy  kółek zainteresowań i zajęć wyrównawczych, opinie i orzeczenia z PPP

4.

Kształtowanie umiejętności  rozwiązywania konfliktów  bez użycia  agresji i przemocy

- realizacja założeń zawartych w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki

-prowadzenie warsztatów psychedukacyjnych

na  bieżąco

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, pracownicy PPP, rodzice

Program Wychowawczy, program Profilaktyczny, zapisy w dzienniku lekcyjnym, dokumentacja pedagoga, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, protokoły z posiedzeń zespołu wychowawczego, skrzynka „Zgłoś swój problem

5.

Rozwijanie umiejętności zachowania się uczniów w sytuacji zagrożenia

- właściwe korzystanie z telefonów alarmowych

-zachowanie się podczas alarmów

-korzystanie z pomocy dorosłych

na  bieżąco

wychowawcy, Dyrekcja, pedagog, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska

Wpisy do dzienników lekcyjnych, plan drogi ewakuacyjnej, informacje na gazetkach klasowych, skrzynka „Zgłoś swój problem”

6.

Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z mediów-telewizji, komputera, Internetu, telefonu komórkowego oraz książek i czasopism

na  bieżąco

nauczyciele, wychowawcy, biblioteka, centrum multimedialne, Policja, PPP

Wpisy w dziennikach lekcyjnych, Program Wychowawczy, program Profilaktyczny, protokoły z wywiadówek, zdjęcia, artykuły w prasie lokalnej, ankieta, skrzynka „Zgłoś swój problem

7.

Rozwijanie umiejętności racjonalnego wykorzystania przez uczniów czasu wolnego

na  bieżąco

nauczyciele,

wychowawcy

Wpisy w dziennikach

8.

Rozwijanie współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły

- organizowanie wspólnych spotkań i działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym i rekreacyjnym

-indywidualne spotkania z rodzicami

na  bieżąco

rodzice, wychowawcy, pedagog, Dyrekcja, MOPS, PCPR, Sąd, Policja, Straż Miejska, PPP,

dokumentacja pedagoga, wychowawcy stowarzyszenie szkoły, artykuły w gazecie lokalnej, protokoły z wywiadówek

 

Kryteria sukcesu:

 • uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w organizowanych imprezach o charakterze rekreacyjno-sportowym, znają osiągnięcia swoich rówieśników
 • uczniowie szkoły znają i przestrzegają zasad higieny osobistej oraz zdrowego stylu życia
 • uczniowie szkoły mają dostęp do prowadzonych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • uczniowie są świadomi zagrożeń wynikających ze stosowania środków odurzających
 • uczniowie potrafią bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym
 • uczniowie rozumieją konieczność ochrony przyrody, uczestniczą w akcjach mających na celu dbałość o stan środowiska naturalnego
 • w szkole organizowane są akademie i apele z okazji świąt, uroczystości patriotycznych i lokalnych
 • szkoła prowadzi działania na rzecz popularyzacji Patrona Szkoły Jana Pawła II
 • uczniowie znają miejsca pamięci narodowej w środowisku lokalnym
 • uczniowie znają i przestrzegają zasady funkcjonowania w grupie oraz tolerancji
 • szkoła stwarza warunki do rozwijania zainteresowań oraz udzielania pomocy uczniom w wyrównywaniu szans edukacyjnych
 • uczniowie potrafią rozwiązywać konflikty bez użycia agresji i przemocy i potrafią racjonalnie zachować się w sytuacji zagrożeń i wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji
 • uczniowie bezpiecznie korzystają z komórki, z telewizji, komputera, Internetu oraz potrafią racjonalnie zagospodarować swój czas wolny
 • rodzice i instytucje wspierają naszą placówkę w podejmowanych działaniach opiekuńczo-wychowawczych

 

Obszar szósty: Budowanie pozytywnego klimatu w placówce

Cel: Budowanie prawidłowych relacji między uczniami, nauczycielami

 

Lp

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

1

Dbałość o przestrzeganie ustaleń Statutu Szkoły, WZO, Kodeksu

systematycznie

nauczyciele

Tematyka godzin wychowawczych w dziennikach, protokoły z wywiadówek

2

Wpajanie uczniom zasad kulturalnego zachowania, tolerancji w różnych sytuacjach życiowych

na bieżąco

wychowawcy

Zapisy w dziennikach, planach wychowawczych, dokumentacja pedagoga, tematyka godzin wychowawczych

3

Zaznajamianie (lub przypominanie) z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów i z zachowania

IX, II każdego roku

nauczyciele

Wpis w temacie lekcji

4

Stałe, konsekwentne przestrzeganie ustalonych kryteriów oceniania  przez nauczycieli

na bieżąco

nauczyciele

Ankieta (wyniki)

5

Wypracowanie jasnych reguł postępowania uczniów

wrzesień każdego roku szkolnego

wychowawcy

opiekun Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej, Rada Uczniowska, pedagog szkolny

Kodeks postępowania

6

Pomoc w rozwiązywaniu problemów z uczniem

w miarę potrzeby

pedagog szkolny wychowawcy

Dokumentacja wychowawcy i pedagoga

 

 

Cel: Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji

 

Lp

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

1

Organizacja i udział w imprezach (tradycje świąteczne, wycieczki, wyjazdowe szkolenia, dyskoteki i zabawy integracyjne itp.)

zgodnie z planem

Dyrekcja, nauczyciele

Kalendarz imprez, kronika szkolna, strona WWW szkoły, zapisy w dzienniku

2

Organizacja uroczystości związanych a patronem wspólnie z rodzicami, uczniami, nauczycielami

zgodnie z kalendarzem imprez

Dyrekcja, nauczyciele, Rada Rodziców, Ogólnoszkolna, Rada Uczniowska

Kalendarium, strona WWW szkoły, kronika szkolna, zdjęcia

3

Aktywne angażowanie całej społeczności szkolnej w imprezy klasowe i szkolne

systematycznie

Dyrekcja, nauczyciele, Rada Rodziców, Ogólnoszkolna Rada Uczniowska

Strona www szkoły, zdjęcia, sprawozdania

4.

Zawarcie kontraktu z rodzicami i przestrzeganie jego ustaleń

systematycznie

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice

 

4

Organizacja warsztatów psychologiczno – pedagogicznych dla uczniów i rodziców

w miarę potrzeb

Dyrekcja, Pedagog szkolny, wychowawcy

Sprawozdania, dokumentacja pedagoga szkolnego

5

Tworzenie klas integracyjnych

w miarę potrzeb

Dyrekcja, organ prowadzący szkołę

Wykaz klas na dany rok szkolny

6

Organizacja Dni Otwartych dla rodziców

według harmonogramu

Dyrekcja, nauczyciele

Protokoły

 

Cel: Kreowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym

Lp

Zadanie

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

Dokumentacja zadania

1

Udział społeczności szkolnej w życiu miasta m.in. w uroczystościach, akcjach, konkursach, akcjach miejskich, powiatowych

w miarę potrzeb

Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice

Strona www szkoły, protokoły z konkursów, zdjęcia, artykuły w prasie lokalnej, dyplomy, puchary

2

Organizacja konkursów, spotkań miejskich i powiatowych

według harmonogramu konkursów

nauczyciele, dyrekcja

Protokoły z konkursów, strona www szkoły

3.

Promocja szkoły poprzez stronę internetową i lokalne media

na bieżąco

Zespół do Promocji szkoły

strona WWW, artykuły w prasie lokalnej

 

 

Kryteria sukcesu:

 • uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły znają swoje prawa i obowiązki; akceptują je i przestrzegają WZO, Kodeksu postępowania
 • relacje interpersonalne w szkole oparte są  na poszanowaniu godności praw i obowiązków wszystkich podmiotów
 • rodzice uczniów są postrzegani i traktowani jako równoprawni partnerzy szkoły
 • społeczność szkolna aktywnie uczestniczy w organizowanych imprezach integracyjnych
 • zmniejszenie się liczby negatywnych zachowań uczniów z perspektywy oczekiwań szkoły
 • społeczność szkolna aktywnie uczestniczy w życiu „małej ojczyzny” i jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

W Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2016 – 2020 w punkcie CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY  w punkcie A) „Dane ogólne szkoły” wprowadzono zmiany:

Ogólna liczba zatrudnionych: 57

Liczba uczniów: 442

W punkcie „Tradycje szkoły” wprowadzono zmiany:

W punkcie 20: Festiwal Zdrowia

W punkcie 28: Dzień Matki i Ojca

Dołożono punkt 37:„Jagiellońska 3 Fest” – piknik sportowo – integracyjny

 

W punkcie D) „Kadra szkoły” wprowadzono zmiany:

Od września 2017 r. zatrudnionych jest 29 nauczycieli dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych, 8 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli stażystów.

 

W punkcie „Baza szkoły” wprowadzono zmiany: sale lekcyjne (19), gabinet pedagogiczno – logopedyczny (1),

 

W punkcie E) „Uczniowie”: Bezpośrednimi zainteresowanymi naszą placówką są dzieci w wieku od 3 do 15 lat

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184