Nawigacja

RODO Koncepcja pracy szkoły 2016 - 2021 Statut szkoły Program Wychowawczo - Profilaktyczny na lata 2017 - 2020 Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników System motywująco - dyscyplinujący dla uczniów klas I - VIII i oddz. przedszkolnych Działania wychow. w oddz. przedszkolnych i kl. I- III - rok szk. 2018/2019 Działania wychowawcze w kl. IV - VIII- rok szk. 2018/2019 Kontrakt między Rodzicami a wychowawcą klasy Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych Regulamin świetlicy szkolnej Szkolny zestaw programów nauczania 2018/2019 Szkolny zestaw podręczników na rok 2018/2019 Wyprawka - klasa I 2018/2019 Wyprawka czterolatka 2018/2019 Wyprawka pięciolatka 2018/2019 Wyprawka sześciolatka 2018/2019

Dokumenty

System motywująco - dyscyplinujący dla uczniów klas I - VIII i oddz. przedszkolnych

 

System motywujaco-dyscyplinujący  dotyczy zachowań, które mają miejsce na terenie szkoły, jak również podczas wszelkiego rodzaju wyjść, reprezentacji szkoły, wycieczek, wyjazdów na „Zieloną Szkołę”.

Rodzice są powiadamiani przez wychowawcę o przyznawanych nagrodach i poniesionych przez ucznia konsekwencjach. Pozytywne zachowania będą nagradzane  między innymi co miesiąc „zieloną kartką”, czyli jednodniowym zwolnieniem z odpytywania  i kartkówek.

W szczególnych przypadkach złego zachowania na wniosek wychowawcy powoluje się zespół dyscyplinarny składający się  z 3 osób (dyrektora, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy) i podejmuje się decyzję o karach statutowych tj. obniżeniu oceny  z zachowania, nagany wychowawcy klasy, upomnieniu, nagany dyrektora szkoły, przeniesieniu do równoległej klasy, szkoły, pisemnym powiadomienie rodziców  o nagannym zachowaniu ucznia, skierowaniu na rozmowę  prowadzoną przez pedagoga szkolnego oraz o powiadomieniu Sądu Rodzinnego, Policji lub Straży Miejskiej.

 

 

SPOSOBY NAGRADZANIA:

 1. Uwaga pozytywna.
 2. Pochwala na forum klasy, grupy wiekowej, szkoły.
 3. Pochwala do rodziców.
 4. Pierwszeństwo w wyjazdach integracyjnych np. na basen lub „Nocy w szkole”.
 5. Uzyskanie „zielonej kartki”, czyli jednodniowego nieprzygotowania się do lekcji.
 6. Podwyższenie oceny z zachowania.
 7. Nominacja do nagrody „Lolka”.
 8. List pochwalny.
 9. Nagrody książkowe i rzeczowe.

SPOSOBY DYSCYPLINOWANIA (za uwagi z pierwszej kategorii):

 1. Rozmowa nauczyciel-uczeń.
 2. Powiadomienie rodziców.
 3. Rozmowa z pedagogiem.
 4. Upomnienie wychowawcy.
 5. Zawieszenie w pełnionych funkcjach.lub przywilejach.
 6. Obniżenie oceny z zachowania. (po pięciu uwagach z tej kategorii)

 

SPOSOBY DYSCYPLINOWANIA (za uwagi z drugiej kategorii):

 1. Powiadomienie rodziców.
 2. Rozmowa z pedagogiem.
 3. Zawieszenie w pełnionych funkcjach.lub przywilejach.
 4. Naprawienie szkody (np. pokrycie kosztów)
 5. Nagana wychowawcy w obecności klasy.
 6. Odebranie niebezpiecznego przedmiotu, telefonu komorkowego lub innego urządzenia elektronicznego.
 7. Obniżenie oceny z zachowania (po jednej lub dwóch uwagach z tej kategorii).

SPOSOBY DYSCYPLINOWANIA (za uwagi z trzeciej kategorii)):

 1. Powiadomienie rodziców.
 2. Rozmowa z pedagogiem.
 3. Zawieszenie w pełnionych funkcjach.lub przywilejach.
 4. Naprawienie szkody (np. pokrycie kosztów)
 5. Rozmowa z zespolem dyscyplinarnym i rodzicami.
 6. Nagana dyrektora szkoły.
 7. Odebranie niebezpiecznego przedmiotu, telefonu komorkowego lub innego urządzenia elektronicznego.
 8. Obniżenie oceny z zachowania.(po jednej uwadze z tej kategorii)
 9. Powiadomienie Sądu Rodzinnego, Policji, Straży Miejskiej.
 10. Zmiana klasy, szkoły.

 

 

IMIĘ I NAZWISKO:………………………………………………………………………………………………………..

 

UWAGI POZYTYWNE

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

Udział w akcjach charytatywnych

 

 

 

 

 

Reprezentowanie szkoły

 

 

 

 

 

Udział w uroczystościach szkolnych

 

 

 

 

 

Zbiorka surowców wtórnych

 

 

 

 

 

Kultura osobista

 

 

 

 

 

Przygotowanie do lekcji

 

 

 

 

 

Pomoc koleżeńska

 

 

 

 

 

Udział w konkursach

 

 

 

 

 

Osiagniecia w konkursach.

 

 

 

 

 

Udział w zawodach sportowych.

 

 

 

 

 

Osiagnięcia w zawodach sportowych.

 

 

 

 

 

Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

 

 

 

 

 

Działalność na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.

 

 

 

 

 

Aktywność w samorządzie klasowym lub szkolnym.

 

 

 

 

 

Wzorowe wypełnianie obowiazków dyżurnych . klasowych i szkolnych.

 

 

 

 

 

Udział w kółkach i organizacjach szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI NEGATYWNE I KATEGORII

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

Częste spóźnianie się na lekcje.

 

 

 

 

 

Niewłaściwe zachowanie na przerwach.

 

 

 

 

 

Niewlaściwe zachowanie na lekcjach.

 

 

 

 

 

Niewłaściwe zachowanie względem kolegów.

 

 

 

 

 

Nieodpowiedni strój.

 

 

 

 

 

Używanie bez pozwolenia sprzętu elektronicznego.

 

 

 

 

 

 

UWAGI NEGATYWNE II KATEGORII

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

Wagarowanie.

 

 

 

 

 

Niewłaściwe zachowanie względem pracownika szkoły.

 

 

 

 

 

Zniszczenie mienia innej osoby.

 

 

 

 

 

Wnoszenie niebezpiecznego sprzętu na teren szkoły.

 

 

 

 

 

 

UWAGI NEGATYWNE III KATEGORII

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

DATA I PODPIS

Cyberprzemoc

 

 

 

 

 

Fałszowanie podpisów.

 

 

 

 

 

Zniszczenie sprzętu szkolnego lub dokumentacji szkolnej.

 

 

 

 

 

Posiadanie, dostarczanie lub używanie alkoholu, papierosów lub środków psychoaktywnych.

 

 

 

 

 

Kradzież.

 

 

 

 

 

Wymuszanie.

 

 

 

 

 

Bójka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184