Nawigacja

RODO Koncepcja pracy szkoły 2016 - 2021 Statut szkoły Program Wychowawczo - Profilaktyczny na lata 2017 - 2020 Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników System motywująco - dyscyplinujący dla uczniów klas I - VIII i oddz. przedszkolnych Działania wychow. w oddz. przedszkolnych i kl. I- III - rok szk. 2018/2019 Działania wychowawcze w kl. IV - VIII- rok szk. 2018/2019 Kontrakt między Rodzicami a wychowawcą klasy Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Zasady dostosowywania wymagań edukacyjnych Regulamin świetlicy szkolnej Szkolny zestaw programów nauczania 2018/2019 Szkolny zestaw podręczników na rok 2018/2019 Wyprawka - klasa I 2018/2019 Wyprawka czterolatka 2018/2019 Wyprawka pięciolatka 2018/2019 Wyprawka sześciolatka 2018/2019

Dokumenty

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września  l991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

(Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r.)

Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej doku-

mentacji (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.225, z 2003r. Nr 107, poz.1003, z 2009r. Nr 116, poz.977 oraz  z 2010r.
Nr 156, poz.1047).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
 i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz.U. z 2015r. poz.1113 ).

Statut szkoły.

§1

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby placówki.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w szkole polega na:

a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

b) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności z

 • niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego,
 • żenia niedostosowaniem społecznym,
 • szczególnych uzdolnień,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • ń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 •  edukacyjnych,
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,
  w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 • innych potrzeb ucznia.

c) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

3. Pomocy psychologiczno -pedagogicznej udzielają:

 • nauczyciele;
 • wychowawcy;
 • specjaliści (pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni, psycholodzy i inni);
 • rodzicami uczniów;
 • poradnią psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci

      i młodzieży.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 

 • rodziców ucznia;
 • dyrektora szkoły;
 • nauczyciela, wychowawcy lubspecjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz

w  formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • porad ikonsultacji.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

w   formie

 • porad, konsultacji;
 • warsztatów i szkoleń.

§2

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

 • organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy;
 • liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania – 45 min.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 • organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 • liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów, czas trwania – 45 min.

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami
  w uczeniu się;
 • liczba uczestników wynosi do 5 uczniów, czas trwania – 60 min.

4. Zajęcia logopedyczne

 • organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę;
 • liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów, czas trwania – 60 min.

 

5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym

 • organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
 • liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów, czas trwania – 60 min.

6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

8. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

§3

1.Nauczyciele lub specjaliści, niezwłocznie po stwierdzeniu, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

2. Wychowawca klasy

 • informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocąpsychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracyz uczniem;
 • planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania i wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. Współpracuje z rodzicami ucznia, a w razie potrzeby z innymi nauczycielami

i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.

3. Powyższe zapisy stosuje się również do uczniów szkół posiadających

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
 • opinię poradni z uwzględnieniem zaleceń zawartych w tych dokumentach.

§4

1.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowaniem, koordynowaniem, udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zajmuje się zespół.

2.W skład zespołu wchodzą: nauczyciele, wychowawcy, pedagog oraz inni specjaliści prowadzący zajęcia
z uczniem w danej klasie.

3. Koordynatorem zespołu jest wychowawca klasy.

4. W spotkaniach zespołu może uczestniczyć opiekun prawny.

5. Szczegółowe zadania zespołu

 • analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • opracowanie INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO TERAPEUTYCZNEGO do dnia 30 września dla uczniów klas pierwszych,
 • 30 dni od daty wpływu dokumentu,
 • 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni IPET.
 • dokonanie OCENY EFEKTYWNOŚCI i OKRESOWEJ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIAudzielanej pomocy. 2x w roku

6. W spotkaniach zespołu ma prawo uczestniczyć opiekun prawny.

 

§5

1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.

2. O ustalonych dla ucznia formach oraz okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dyrektor szkoły informuje (pisemnie) rodziców ucznia/prawnego opiekuna.

§6

Dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacja badań i innych czynności uzupełniających dla każdego ucznia, gromadzona przez wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.

 

Wchodzi w życie z dniem 14.09.2016r. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184