Nawigacja

Samorząd uczniowski Plan pracy samorządu Model absolwenta Tradycja szkolna Laureaci Nagrody "Lolek" Dyżury w szkole 2018/2019 Szczęśliwy Numer - regulamin. Regulamin ORU Zbiórka makulatury i aluminium Konkurs czystości

Uczniowie

Regulamin ORU

Regulamin Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II

 w Nowym Mieście Lubawskim

 

 

Rozdział I

KOMPETENCJE OGÓLNOSZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ

 

Art. 1.

 

Ogólnoszkolna Rada Uczniowska działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

 

Art. 2.

 

Ogólnoszkolną Radę Uczniowską (ORU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

ORU jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem ORU oraz jego władz.

 

Art. 3.

 

1.      Rada ORU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Szkoły.

2.      Zarząd i Rada ORU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy ORU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę ORU.

 

Art. 4.

 

Główne zadania ORU to:

1.      Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

2.      Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

3.      Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.

4.      Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.

5.      Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.

6.      Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce (w porozumieniu z Pedagogiem Szkoły i innymi pracownikami szkoły).

7.      Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.

 

 

Art. 5.

 

1.      Ogólnoszkolna Rada Uczniowska może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów ORU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

d)      prawo redagowania informacji dotyczących wydarzeń z życia Szkoły na stronie internetowej Szkoły w porozumieniu i pod kontrolą nauczyciela – opiekuna ORU

e)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

f)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna ORU.

 

2.      Opinii ORU może zasięgnąć dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

 

 Rozdział II

ORGANY OGÓLNOSZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ

 

Art. 6.

 

Organami Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej są:

 

1.      Samorząd Klasowy w składzie:

a)      Przewodniczący Klasy,

b)      Zastępca Przewodniczącego,

c)      Skarbnik,

    

2.      Rada Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej , której członkowie są wybierani przez klasy.

 

3.      Zarząd Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej w składzie:

a)      Przewodniczący Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej, który kieruje pracą Zarządu ORU,

b)      Zastępca Przewodniczącego Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej,

c)      Skarbnik,

d)      Dla realizacji swoich zadań Zarząd Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

e)      Przewodniczący Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.

f)        Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.

g)      W pracy Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów ORU na forum Rady Pedagogicznej.

 


Art. 7.

 

Kompetencje organów Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej:

 

1.      Samorząd Klasowy:

a)      reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem ORU,

b)      organizuje życie klasy np. imprezy pozalekcyjne,

c)      wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,

d)      organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

 

2.      Rada Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej:

a)      uchwala Regulamin ORU,

b)      podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,

c)      podejmuje uchwały w ramach kompetencji ORU,

d)      ustala i zatwierdza plan pracy ORU na dany rok szkolny,

e)      opiniuje wybór opiekuna ORU,

f)        dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej.

 

3.      Zarząd Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej:

a)      kieruje pracą Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej

b)      wykonuje uchwały Rady ORU

c)      dokonuje wyboru opiekuna ORU po zaopiniowaniu kandydatury w Radzie ORU,

d)      czuwa nad terminową realizacją planu pracy,

e)      pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,

f)        rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,

g)      występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły w ramach swoich kompetencji,

h)      opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły.

 

 


Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW OGÓLNOSZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ

 

Art. 8.

 Zasady wyboru Samorządu Klasowego:

1.   Samorząd Klasowy wyłaniany jest na drodze demokratycznego głosowania, które przeprowadzane jest

w każdej klasie Elektronicznych Zakładów Naukowych.

2.   Wybory mogą odbyć się przy 75% obecnych uczniów danej klasy.

3.   Liczba kandydatów w danej klasie nie może przekroczyć więcej niż ¼ uczniów klasy.

4.   Każda klasa wybiera:

a)      przewodniczącego,

b)     zastępcę przewodniczącego,

c)      skarbnika,

d)     łącznika z biblioteką.

5.   Samorząd Klasowy wybierany jest na okres jednego roku szkolnego.

6.   Do chwili wybrania nowego Samorządu Klasowego jego funkcję pełni poprzedni skład samorządu.

7.   Do Samorządu Klasowego kandydować mogą osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

a)      osoby rzetelne i odpowiedzialne,

b)     osoby stale uczęszczające na lekcje,

c)      osoby o wysokiej kulturze osobistej,

d)     osoby, do których zastrzeżeń nie ma Samorząd Szkolny, grono pedagogiczne oraz dyrekcja,

e)      osoby, które mają dobre relacje z klasą,

f)       osoby wykazujące dużą chęć i zainteresowanie życiem klasy, szkoły,

g)      osoby, które nie mają problemów z nauką (duża ilość ocen „ndst”, zagrożenia z kilku

h)      przedmiotów).

 


Art. 9.

Prawa i obowiązki Samorządu Klasowego:

1.   Oprócz obowiązków każdego ucznia zawartych w Regulaminie Szkoły członkowie Samorządu Klasowego zobowiązują się:

a)      godnie reprezentować swoją klasę,

b)     dbać o aktualną wymianę informacji w obrębie swojej klasy,

c)      wykonywać specjalne polecenia od grona pedagogicznego, dyrekcji,

d)     współpracować z Samorządem Szkolnym, pedagogiem szkolnym, gronem pedagogicznym,

e)      dyrekcją,

f)       informować odpowiednie organy o problemach, sporach w swojej klasie,

g)      zbierać informacje od swojej klasy o zastrzeżeniach, pomysłach związanych 

h)      z funkcjonowaniem organów szkoły, w tym organizacją imprez szkolnych oraz innych

i)        działań, które mają miejsce w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II lub mogłyby mieć w nich miejsce,

j)       przewodniczący klasowi mają obowiązek stawiać się na spotkaniach ogłoszonych przez

k)     Samorząd Szkolny oraz inne organy,

l)        zastępca przewodniczącego powinien działać we współpracy z przewodniczącym a pod jego nieobecność przejmować jego obowiązki,

m)    skarbnik zobowiązany jest zbierać fundusze, bezpiecznie je przechowywać oraz nie dopuszczać do ich utracenia, łącznik z biblioteką współpracuje z biblioteką szkolną.

2.   Członkowie Samorządu Klasowego mają prawo do:

a)      bezpośredniej współpracy z organami szkolnymi,

b)     wyrażania swoich poglądów, zastrzeżeń, pomysłów oraz reprezentowanej klasy,

c)      spotykania się i dyskutowania na spotkaniach ogłoszonych przez wybrany organ szkolny,

d)     zwalniania się z lekcji na czas spotkań organizowanych przez organy szkoły,

e)      pełne uczestniczenie w życiu szkolnym.

 


Art. 10.

 

1. Osoby naruszające punkt 7 nie mogą kandydować do Samorządu Klasowego. W wypadku udowodnionych podejrzeń o naruszanie punktu 7 przez  osoby aktualnie pełniące funkcję w Samorządzie Klasowym na wniosek dyrekcji, grona pedagogicznego, wychowawcy, Samorządu Klasowego,  jednoznacznej większości swojej klasy do Samorządu Szkolnego następuje bezzwłoczne odwołanie takiej osoby z funkcji w Samorządzie Klasowym.

2. Osoba, która zostanie odwołana nie może kandydować w aktualnym roku szkolnym.

3. W przypadku odwołania przewodniczącego klasy jego funkcję przejmuje zastępca przewodniczącego, jeżeli wyrazi taką chęć.

4. Jeżeli zastępca przewodniczącego nie wyrazi zgody na objęcie nadrzędnej funkcji klasa przystępuje do wyborów uzupełniających.

5. W przypadku odwołania zastępcy przewodniczącego klasowego klasa przystępuje do wyborów uzupełniających.

6. Członkowie Samorządu Klasowego przystępują do niego dobrowolnie.

7. Członkom Samorządu Klasowego przysługuje możliwość odwołania się z pełnionej przez siebie funkcji pisemnie z uzasadnieniem do Samorządu Uczniowskiego.

8. W przypadku naruszenia zasady demokratycznego wyboru Samorządu Klasowego członek Samorządu Klasowego, uczeń danej klasy może kierować wniosek do Samorządu Szkolnego opisując zaistniałą sytuację.

9. W wypadku zastrzeżeń do Samorządu Klasowego przez Samorząd Szkolny może on wnieść o ponowne wybory.

 

Art. 11.

 

1.    Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

2.    Radę Ogólnoszkolnej Rady Uczniowskiej tworzą kandydaci do Zarządu zgłoszeni przez Samorządy Klasowe, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających do zajmowania stanowiska w Zarządzie.

 

Art. 12.

 

Kandydatów do Zarządu ORU zgłaszają Samorządy Klasowe.

1.      Kandydaci do Zarządu ORU muszą spełniać następujące warunki:

·                   uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,

·                   posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

Art. 13.

 

Tryb wyboru Zarządu ORU:

1.      W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV - VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2.      Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

3.      W celu przeprowadzenia wyborów Rada ORU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,

4.      Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun ORU.

5.      Kadencja wszystkich organów ORU trwa 1 rok.

6.      Wybory do Zarządu ORU składają się z dwóch części:

g.       do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna ORU każda klasa VI dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu ORU,

h.       w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi ORU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,

i.         od dnia ustalonego przez opiekuna ORU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły

j.        Wybory Zarządu ORU powinny zakończyć się do 20 czerwca każdego roku szkolnego.

k.      Nowy Zarząd powinien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne. Może to uczynić po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.

 


Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA OGÓLNOSZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ

  

Art. 14.

 

Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy ORU. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

  

Art. 15.

 

Wyboru Opiekuna ORU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd ORU w miesiącu czerwcu.

Art. 16.

 

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna ORU jest wyrażenie przez niego zgody na pełnienie tej funkcji.

 

Art. 17.

 

Opiekun ORU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego Opiekuna. W przypadku niemożności wybrania Opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

 


Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ ORU

 

Art. 18.

 

Zarząd ORU przedstawia wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

 

Art. 19.

 

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Zarządu ORU na temat opiniowanych spraw - Przewodniczący ORU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Rady ORU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 

Art. 20.

 

Uchwały podejmuje Rada ORU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

 

Art. 21.

 

Listę uczestników zebrania Rady oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący ORU

 

Art. 22.

 

Rada ORU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

 

 


Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY ORU

 

Art. 23.

 

Jeżeli uchwała ORU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi ORU.

 

Art. 24.

 

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 27 opiekun ORU i Rada ORU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

 

Art. 25.

 

W sprawach spornych Rada ORU i opiekun ORU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły reguluje Statut Szkoły.

 

 

 

      

 


Rozdział VIII

FINANSE OGÓLNOSZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ

 

Art. 26.

 

 1. ORU może uzyskiwać dochody:

a)      Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne

b)      Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i.in.

c)      Ze sprzedaży surowców wtórnych.

d)      Ze środków przekazanych przez sponsorów.

e)      Z innych źródeł.

 

  


Rozdział IX

DOKUMENTY OGÓLNOSZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ

 

Art. 27.

 

1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:

a)      Regulamin Samorządu Uczniowskiego

b)      Plany pracy

c)      Sprawozdania z działalności za I i II semestr.

 

 

 


Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE ORU

 

Art. 28.

 

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego ORU przez minimum 3 członków Rady ORU.

 

Art. 29.

 

Zmiany w Regulaminie ORU uchwala Rada ORU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

 

 


Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 30.

 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

 

Art. 31.

 

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborem samorządów klasowych, tj. na początku każdego roku szkolnego. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń ORU) oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.

 

Art. 32.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących ORU decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem ORU.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
    13-300 Nowe Miasto Lubawskie
    ul.Jagiellońska 3
  • 56 4742184