Nawigacja

Informacja - dane osobowe

RODO

Informacja - dane osobowe

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim reprezentowany przez Dyrektora Zespołu ul. Jagiellońska 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Kontakt: tel. 56 4742184 e-mail: spnml1@wp.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 3500140, e-mail: jaromir.dylewski@inbase.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym w formularzu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wynikającym z ustawy  Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi administracyjnej i informatycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
 8. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały pozyskane i przechowywane w sposób wskazany w instrukcji archiwalnej.
 9. Przysługuje Pani/Panu, w przypadkach określonych przepisami, prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą.

 

……………………………………                                      …………………………….

                             (data)                                                                                                              (podpis)

 

 

 

Podpis Administratora

Dyrektor Zespołu                             Szkolno-Przedszkolnego

mgr Jerzy Resicki

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184