• Dokumenty szkolne

     • Kontrakt między rodzicem a wychowawcą klasy

     • KONTRAKT MIĘDZY RODZICAMI A WYCHOWAWCĄ KLASY

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWLA II

      W NOWYM MIESCIE LUBAWSKIM

      W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.

       

      1. CHARAKTER SPOTKAŃ Z RODZICAMI:
      1. Miejscem rozmów Nauczyciela z Rodzicem o sprawach dziecka jest szkoła. Spotkania odbywają się w pokoju pedagoga, pokoju nauczycielskim, gabinecie przedmiotowym, w sali lekcyjnej. Nigdy na korytarzu (w czasie przerwy), ulicy, miejscach publicznych.
      2. Spotkania mają charakter:

      §  Zebrań z rodzicami, tzw. wywiadówek, „ drzwi otwartych”

      §  Konsultacji indywidualnych

      §  Spotkań okolicznościowych, tematycznych

      §  Zajęć edukacyjnych (warsztatów, szkoleń)

      §  Spotkań w domu ucznia ( tylko w uzasadnionych sytuacjach!)

      §  Zajęć otwartych

      1. Spotkania odbywają się w ściśle określonych terminach ( o terminach rodzice zostają powiadomieni na początku roku szkolnego- Kalendarz roku szkolnego, wychowawca przypomina drogą elektroniczną lub pisemnie o spotkaniu tydzień przed nim)
      2. Obecność rodzica na spotkaniu jest pożądana ze względu na wagę omawianych spraw z życia klasy i szkoły. Decyzje podjęte przez osoby obecne na zebraniu są niepodważalne , wiążące dla wszystkich rodziców i nie podlegają dyskusji.
      3. W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest dodatkowy kontakt nauczyciela z rodzicem (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)..
      4. Nauczyciel w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach może kontaktować się z rodzicem telefonicznie, i odwrotnie.
      5. W przypadku uchylania się od kontaktów rodzica z wychowawcą w przeciągu 2 tygodni wzywa się rodzica przez sekretariat szkoły. W przypadku braku kontaktu pedagog występuje do Sądu Rodzinnego o wgląd w sprawy rodziny.
      6. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania klasy i szkoły rodzice zgłaszają kolejno do: nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy, pedagoga, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, mediatora szkolnego. W przypadku braku porozumienia do organu prowadzącego szkołę, organu nadzorującego pracę szkoły.

       

       

       

      II. OBOWIĄZKI RODZICÓW:

      1. Znają  dokumenty pracy szkoły i akceptują jej działania.
      2. Współpracują z nauczycielami i wychowawcą w zakresie potrzeb dydaktycznych i wychowawczych.
      3. Biorą aktywny udział w życiu szkoły i klasy, do której uczęszcza ich dziecko.
      4.  Mają wgląd do dokładnej dokumentacji postępów w nauce ich dziecka i jego zachowania.
      5. Dbają o terminowe usprawiedliwianie nieobecności dziecka. Poniżej tygodnia Rodzic powinien napisać prośbę o usprawiedliwienie nieobecności dziecka  z każdej godziny zajęć, Powyżej tygodnia obowiązuje zaświadczenie od lekarza o chorobie dziecka.
      6. W szczególnych przypadkach, jeżeli Rodzic musi zwolnić dziecko z zajęć, powinien wypełnić oświadczenie o odbiorze dziecka (klasy 0-III) lub wziąć odpowiedzialność na piśmie za bezpieczny powrót dziecka do domu (kl.IV-VIII)
      7. Rodzice zobowiązują się punktualnie odbierać swoje dziecko ze szkoły.
      8.  W przypadku braku możliwości odbioru dziecka przez upoważnione osoby ( sytuacje losowe) rodzic zobowiązany jest w danym dniu wystawić upoważnienie osobie dodatkowej ( z danymi osoby upoważniającej, osoby upoważnionej, datą i podpisem rodzica. (kl.0-III)
      9. Dostosowują ubiór i wygląd dziecka do wymogów zawartych w Statucie Szkoły i w innym prawie wewnętrznym.
      10.  Zobowiązują się do zapoznania dziecka z zasadami korzystania w szkole z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.
      11. Po indywidualnym spotkaniu Wychowawcy z Rodzicem obie strony są zobowiązane do podpisania krótkiego protokołu, zawierającego wspólne ustalenia.
      12. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową w przypadku zniszczenia przez dziecko mienia szkoły bądź mienia innego dziecka.
      13. Wszystkie informacje dotyczące problemów dzieci w danej klasie poruszane w danej klasie na zebraniach bądź indywidualnych spotkaniach z rodzicami objęte są tajemnicą.

       

      VIII. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY:

      1. Zapoznaje Rodziców z obowiązującymi dokumentami i procedurami szkolnymi.
      2. Wspiera Rodziców w procesie wychowawczym.
      3.  Regularnie informuje Rodziców o postępach dziecka.
      4.  Udziela na prośbę Rodziców rad w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych.  Nie podaje gotowych rozwiązań problemów.
      5.  Wychowawca nie wyjaśnia ocen z poszczególnych przedmiotów, nie ocenia pracy innych nauczycieli. Bez obecności nauczyciela przedmiotu nie ma prawa omawiać z rodzicami problemu związanego z jego osobą.
      6. Kieruje Rodzica na indywidualne spotkania ze specjalistami : pedagog, psycholog, socjoterapeuta, logopeda, pedagog terapeuta, poradnia psychologiczno-pedagogiczna itp.
      7.  Wychowawca zobowiązany jest usprawiedliwiać dni nieobecne dziecka na podstawie pisemnej lub ustnej prośby Rodzica o usprawiedliwienie lub zaświadczenia lekarskiego.
      8. Wychowawca ma obowiązek wezwać telefonicznie Rodzica w chwili zauważenia objawów choroby po odbiór dziecka.

      Kontrakt obowiązuje obie strony.

      Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.