• Dokumenty szkolne

     • System motywująco - dyscyplinujący dla uczniów klas I - VIII i oddz. przedszkolnych

     • System motywujaco-dyscyplinujący  dotyczy zachowań, które mają miejsce na terenie szkoły, jak również podczas wszelkiego rodzaju wyjść, reprezentacji szkoły, wycieczek, wyjazdów na „Zieloną Szkołę”.

      Rodzice są powiadamiani przez wychowawcę o przyznawanych nagrodach i poniesionych przez ucznia konsekwencjach. Pozytywne zachowania będą nagradzane  między innymi co miesiąc „zieloną kartką”, czyli jednodniowym zwolnieniem z odpytywania  i kartkówek.

      W szczególnych przypadkach złego zachowania na wniosek wychowawcy powoluje się zespół dyscyplinarny składający się  z 3 osób (dyrektora, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy) i podejmuje się decyzję o karach statutowych tj. obniżeniu oceny  z zachowania, nagany wychowawcy klasy, upomnieniu, nagany dyrektora szkoły, przeniesieniu do równoległej klasy, szkoły, pisemnym powiadomienie rodziców  o nagannym zachowaniu ucznia, skierowaniu na rozmowę  prowadzoną przez pedagoga szkolnego oraz o powiadomieniu Sądu Rodzinnego, Policji lub Straży Miejskiej.

       

       

      SPOSOBY NAGRADZANIA:

      1. Uwaga pozytywna.
      2. Pochwala na forum klasy, grupy wiekowej, szkoły.
      3. Pochwala do rodziców.
      4. Pierwszeństwo w wyjazdach integracyjnych np. na basen lub „Nocy w szkole”.
      5. Uzyskanie „zielonej kartki”, czyli jednodniowego nieprzygotowania się do lekcji.
      6. Podwyższenie oceny z zachowania.
      7. Nominacja do nagrody „Lolka”.
      8. List pochwalny.
      9. Nagrody książkowe i rzeczowe.

      SPOSOBY DYSCYPLINOWANIA (za uwagi z pierwszej kategorii):

      1. Rozmowa nauczyciel-uczeń.
      2. Powiadomienie rodziców.
      3. Rozmowa z pedagogiem.
      4. Upomnienie wychowawcy.
      5. Zawieszenie w pełnionych funkcjach.lub przywilejach.
      6. Obniżenie oceny z zachowania. (po pięciu uwagach z tej kategorii)

       

      SPOSOBY DYSCYPLINOWANIA (za uwagi z drugiej kategorii):

      1. Powiadomienie rodziców.
      2. Rozmowa z pedagogiem.
      3. Zawieszenie w pełnionych funkcjach.lub przywilejach.
      4. Naprawienie szkody (np. pokrycie kosztów)
      5. Nagana wychowawcy w obecności klasy.
      6. Odebranie niebezpiecznego przedmiotu, telefonu komorkowego lub innego urządzenia elektronicznego.
      7. Obniżenie oceny z zachowania (po jednej lub dwóch uwagach z tej kategorii).

      SPOSOBY DYSCYPLINOWANIA (za uwagi z trzeciej kategorii)):

      1. Powiadomienie rodziców.
      2. Rozmowa z pedagogiem.
      3. Zawieszenie w pełnionych funkcjach.lub przywilejach.
      4. Naprawienie szkody (np. pokrycie kosztów)
      5. Rozmowa z zespolem dyscyplinarnym i rodzicami.
      6. Nagana dyrektora szkoły.
      7. Odebranie niebezpiecznego przedmiotu, telefonu komorkowego lub innego urządzenia elektronicznego.
      8. Obniżenie oceny z zachowania.(po jednej uwadze z tej kategorii)
      9. Powiadomienie Sądu Rodzinnego, Policji, Straży Miejskiej.
      10. Zmiana klasy, szkoły.

       

       

      IMIĘ I NAZWISKO:………………………………………………………………………………………………………..

       

      UWAGI POZYTYWNE

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      Udział w akcjach charytatywnych

       

       

       

       

       

      Reprezentowanie szkoły

       

       

       

       

       

      Udział w uroczystościach szkolnych

       

       

       

       

       

      Zbiorka surowców wtórnych

       

       

       

       

       

      Kultura osobista

       

       

       

       

       

      Przygotowanie do lekcji

       

       

       

       

       

      Pomoc koleżeńska

       

       

       

       

       

      Udział w konkursach

       

       

       

       

       

      Osiagniecia w konkursach.

       

       

       

       

       

      Udział w zawodach sportowych.

       

       

       

       

       

      Osiagnięcia w zawodach sportowych.

       

       

       

       

       

      Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

       

       

       

       

       

      Działalność na rzecz klasy, szkoły lub środowiska.

       

       

       

       

       

      Aktywność w samorządzie klasowym lub szkolnym.

       

       

       

       

       

      Wzorowe wypełnianie obowiazków dyżurnych . klasowych i szkolnych.

       

       

       

       

       

      Udział w kółkach i organizacjach szkolnych.

       

       

       

       

       

       

       

       

      UWAGI NEGATYWNE I KATEGORII

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      Częste spóźnianie się na lekcje.

       

       

       

       

       

      Niewłaściwe zachowanie na przerwach.

       

       

       

       

       

      Niewlaściwe zachowanie na lekcjach.

       

       

       

       

       

      Niewłaściwe zachowanie względem kolegów.

       

       

       

       

       

      Nieodpowiedni strój.

       

       

       

       

       

      Używanie bez pozwolenia sprzętu elektronicznego.

       

       

       

       

       

       

      UWAGI NEGATYWNE II KATEGORII

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      Wagarowanie.

       

       

       

       

       

      Niewłaściwe zachowanie względem pracownika szkoły.

       

       

       

       

       

      Zniszczenie mienia innej osoby.

       

       

       

       

       

      Wnoszenie niebezpiecznego sprzętu na teren szkoły.

       

       

       

       

       

       

      UWAGI NEGATYWNE III KATEGORII

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      DATA I PODPIS

      Cyberprzemoc

       

       

       

       

       

      Fałszowanie podpisów.

       

       

       

       

       

      Zniszczenie sprzętu szkolnego lub dokumentacji szkolnej.

       

       

       

       

       

      Posiadanie, dostarczanie lub używanie alkoholu, papierosów lub środków psychoaktywnych.

       

       

       

       

       

      Kradzież.

       

       

       

       

       

      Wymuszanie.

       

       

       

       

       

      Bójka.