Nawigacja

Adres i kontakt Podstawowe informacje Dyrekcja Nauczyciele Administracja i obsługa Nagrody, certyfikaty i wyróżnienia Historia szkoły Znani absolwenci Jubileusz 50-lecia szkoły Szkolny zestaw programów nauczania 2017/2018 Szkolny zestaw podręczników 2018/2019 Rozkład dzwonków Opieka medyczna Stowarzyszenie "Przyjaciel Szkoły" Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Konkursy i osiągnięcia Pedagog szkolny Rada Rodziców Harmonogram spotkań z Rodzicami Ulice obwodu szkoły Dodatkowe dni wolne od zajęć dyd. - wychowawczych Wyprawka sześciolatka 2017/2018 Wyprawka - I klasa 2017/2018 Wyprawka trzylatka 2017/2018 Wyprawka pięciolatka 2018/2019 Współpraca międzynarodowa

O szkole

Stowarzyszenie "Przyjaciel Szkoły"

Stowarzyszenie "Przyjaciel Szkoły"

 

Stowarzyszenie powstało 14 grudnia 2004 roku. Posiada osobowośc prawną i działa w oparciu o prawo o stowarzyszeniach. jest wpisane do krajowego rejestru sądowego pod numerem 0000235943.

 

   

    Nazwa: Stowarzyszenie "Przyjaciel Szkoły"

    Siedziba i adres:     

                                   ul. Jagiellońska 3

                                   13 - 300 Nowe Miasto Lubawskie

                                   woj. warmińsko - mazururskie.

 

 

    ZARZĄD  STOWARZYSZENIA

      PREZES - ANNA DEMBOWSKA

      ZASTĘPCA - IRENA ŚWIATKOWSKA

     SKARBNIK - BERNADETTA WOJTASZKO

     SEKRETARZ - MARIOLA LEWALSKA

      CZŁONEK - JERZY RESICKI

 

    

    KOMISJA REWIZYJNA

    ELEONORA LEWALSKA       -    PRZEWODNICZĄCA

    ANDRZEJ CZEPEK              -     ZASTĘPCA

    KATARZYNA ZAPAŁOWSKA   -  SEKRETARZ

 

 

 

 STATUT

STOWARZYSZENIA „PRZYJACIEL SZKOŁY”

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie nosi nazwę „PRZYJACIEL SZKOŁY” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

 

§ 2

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Jagiellońskiej 3.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

§ 5

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników oraz zlecić wykonanie zadań określonych w statucie.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i sposoby działania

 

§ 6

 

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw i działań zmierzających do rozwijania i tworzenia warunków rozwoju intelektualnego, naukowego i kulturalnego dzieci i społeczności lokalnej a w szczególności:

1)      Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.

2)      Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo – dydaktycznego i kulturalnego szkoły.

3)      Prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły.

4)      Wspieranie osób, grup i środowisk zagrożonych społecznym niedostosowaniem.

5)      Działalność charytatywna i humanitarna na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

6)      Wszechstronna pomoc w prawidłowym rozwoju osobowościowym, fizycznym i społecznym, pomoc w edukacji, rozwijanie zdolności, talentów i zainteresowań plastycznych, technicznych, sportowych, muzycznych, naukami humanistycznymi, naukami ścisłymi, teatralnych, przyrodniczych, informatycznych.

7)      Ochrona środowiska, w którym wzrastają dzieci i młodzież, edukacja ekologiczna.

8)      Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego lokalnego, narodowego i europejskiego.

9)      Działania na rzecz przyjaznych stosunków między narodami wspólnoty europejskiej.

10)  Zdobywanie funduszy na rzecz modernizacji i rozbudowy szkoły.

11)  Podnoszenie kwalifikacji merytorycznych członków Stowarzyszenia.

12)  Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia oraz osób działających na rzecz Stowarzyszenia i szkoły poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 

 

§ 7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      Współpracę z zakładami pracy, zwłaszcza ze związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi w zakresie problematyki kulturalno – oświatowej, w szczególności prowadzenie odczytów, pokazów.

2)      Współpracę z polonią zagraniczną.

3)      Inicjowanie i realizację różnorodnych przedsięwzięć na rzecz wszechstronnego rozwoju  szkoły.

4)      Upowszechnianie i promocja informacji dotyczących osiągnięć szkoły.

5)      Zapewnienie opieki dzieciom i wspomaganie ich rozwoju w bliskim, bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym środowisku.

6)      Wdrażanie pro rodzinnych programów na rzecz dzieci i młodzieży.

7)      Zapobieganie patologiom społecznym: uzależnieniom, agresji i przestępczości.

8)      Rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnych i tworzenie lokalnych działań profilaktyczno - opiekuńczych.

9)      Tworzenie ognisk terapeutycznych.

10)  Organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży, połączonego z realizacją programów profilaktyczno - zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, integracyjnych i ekologicznych.

11)  Organizowanie spotkań środowiskowych, konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych celom Stowarzyszenia.

12)  Działania pro ekologiczne, mające na celu poprawę warunków środowiska, w którym wzrastają dzieci i młodzież.

13)  Dbałość o materialne dobra kultury.

14)  Propagowanie i dbałość o wartości dziedzictwa kulturowego lokalnego, narodowego i europejskiego, połączone z przekazywaniem ich młodszemu pokoleniu.

15)  Współpracę ze środowiskiem naukowym, wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

16)  Współpracę z organizacjami państwowymi i społecznymi w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

17)  Współpracę z organizacjami samorządowymi w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

18)  Współpracę z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

19)  Wdrażanie programów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji i zapobiegających ksenofobii.

20)  Zabezpieczanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

21)  Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań i talentów.

22)  Wdrażanie programów edukacyjnych kształtujących dobre postawy społeczne.

23)  Współpracę z mediami w celu promocji idei Stowarzyszenia i dobrych wzorów zachowań społecznych.

24)  Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie idei i celów Stowarzyszenia.

25)  Przyznawanie wyróżnień i nagród osobom i instytucjom, których działalność w istotny sposób przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

1)      Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2)      Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 9

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

 

§ 10

 

1)      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2)      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

3)      Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

4)      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

5)      Członkowie zwyczajni  i wspierający przyjmowani są do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnego zgłoszenia.

6)      Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

7)      Członkami Stowarzyszenia mogą być również zagraniczne osoby fizyczne lub prawne gotowe brać udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2)      Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze stowarzyszenia.

3)      Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia.

4)      Zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 

§ 12

 

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

1)      Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i troszczyć się o jego rozwój i dobro.

2)      Realizować cele statutowe.

3)      Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

4)      Regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 13

 

1)      Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt.2-4.

2)      Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3)      Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4)      Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

 

1)      Przynależność członka ustaje w przypadku:

A)    dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie,

B)    Skreślenia z listy członków,

C)    Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,

D)    Rozwiązania Stowarzyszenia.

2)      Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek naruszy postanowienia statutu, nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia lub nie opłaca składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

3)      Od uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia zainteresowanemu członkowi.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków

      2)   Zarząd

3)   Komisja Rewizyjna

 

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 16

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

 

§ 17

 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:

1)      Uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.

2)      Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3)      Ustalanie wysokości składek członkowskich.

4)      Uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków i pozostałych władz Stowarzyszenia.

5)      Uchwalanie i zmiana statutu. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

6)      Upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych.

7)      Wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie przez zarząd majątku nieruchomego Stowarzyszenia.

8)      Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich.

9)      Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

10)   Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań władz Stowarzyszenia

11)    Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 

12)   Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia

 

§ 18

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.

 

§ 19

 

Ponadto Walne Zebranie Członków winno być zwoływane:

1)      Na pisemny wniosek przynajmniej ¼ członków Stowarzyszenia.

2)      Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej.

3)      Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w przepisowym terminie 30 dni od upływu jednego roku od poprzedniego Walnego Zebrania lub 30 dni od złożenia pisemnego żądania zwołania, wówczas Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

 

§ 20

 

Walne Zebranie Członków zwołuje się na podstawie pisemnego powiadomienia członków stowarzyszenia.

 

§ 21

 

1)      O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powiadomieni powinni być co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia.

2)      Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie członków zmieniony lub rozszerzony.

 

§ 22

 

1)      Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli w zebraniu

      bierze udział przynajmniej połowa ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2)   Jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie dojdzie do skutku w pierwszym

      terminie, to zwołane w drugim terminie po upływie pół godziny jest władne do

      podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.

3)      Uchwały  Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.

 

 

 

§ 23

 

1)      Protokół z Walnego Zebrania Członków podpisują przewodniczący obrad i sekretarz.

2)      Kopie protokołu i uchwały Walnego Zebrania Członków Zarząd przesyła organowi nadzorującemu oraz sądowi w przypadkach przewidzianych ustawą- Prawo o stowarzyszeniach.

 

Zarząd

 

§ 24

 

1)      Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

2)      Po dokonaniu wyboru Zarząd konstytuuje się wybierając ze swego grona prezesa, zastępcę prezesa,  sekretarza, skarbnika i członka.

3)      Zarząd wybierany jest spośród członków Stowarzyszenia.

4)      Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

5)      Członkowie zarządu pełnią funkcje społeczne.

 

§ 25

 

Do kompetencji Zarządu należy:

1)      Bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia.

2)      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

3)      Administrowanie majątkiem Stowarzyszenia.

4)      Zbieranie składek członkowskich.

5)      Prowadzenie księgowości Stowarzyszenia.

6)      Sporządzanie planów finansowych Stowarzyszenia.

7)      Zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

8)      Zawieranie umów z innymi podmiotami.

9)      Przyjmowanie członków do Stowarzyszenia.

10)  Skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.

11)  Przedkładanie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków rocznych sprawozdań i bilansów. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

§ 26

 

W przypadku rezygnacji członka zarządu przed upływem kadencji, jego odwołania lub niemożności działania z innej przyczyny, przeprowadza się wybory uzupełniające na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 27

 

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga glos przewodniczącego.

 

 

 

 

§ 28

 

Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 29

 

1)      Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, spośród członków Stowarzyszenia.

2)      Po dokonaniu wyborów Komisja konstytuuje się  wybierając ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3)      Członkostwa w Komisji nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

4)      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

5)      Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią funkcje społeczne.

 

§ 30

 

1)      Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2)      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a)      kontrola, przynajmniej raz do roku, gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

b)      kontrola, przynajmniej raz w roku, majątku Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania majątkiem przez Zarząd,

c)      kontrola przestrzegania przez Zarząd statutu i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia członków,

d)     wykonywanie innych czynności przewidzianych niniejszym Statutem.

3)      Komisja Rewizyjna ma prawo do żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4)      Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

5)      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

6)      Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

7)      Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

 

 

§ 31

 

W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, jego odwołania lub niemożności działania z innej przyczyny, przeprowadza się wybory uzupełniające na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

 

§ 32

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 33

 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.      Składki członkowskie,

2.      Darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

3.      Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia – w tym odpłatnej działalności pożytku publicznego, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

4.      Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5.      Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

6.      Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

 

§ 34

W zakresie dysponowania majątkiem nakłada się na Stowarzyszenie następujące ograniczenia:

1.      Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do:

a)      swoich członków,

b)      członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

c)      swoich pracowników,

d)     osób, z którymi pracownicy i członkowie pozostają w związku małżeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.      Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.      Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4.      Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

5.      Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie przeznaczy wyłącznie na realizację celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.

§ 35

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2.      Cały dochód pochodzący z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych.

3.      Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 

 

§ 36

 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj Członkowie Zarządu – spośród Prezesa, Zastępcy Prezesa  i Skarbnika.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§37

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwał Walnego Zebrania Członków, podjętych większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków Stowarzyszenia, z uwzględnieniem warunków przewidzianych w par. 22 ust.2.

 

§ 38

 

1)      W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu likwidatora i rozdysponowaniu majątku Stowarzyszenia.

2)      Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony jedynie na cele, dla których Stowarzyszenie zostało powołane – zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Nowym Mieście Lubawskim po zaspokojeniu roszczeń z tytułu zobowiązań pieniężnych Stowarzyszenia.

 

 

 

 

Statut został przyjęty uchwałą  nr 5  Walnego Zebrania  Stowarzyszenia odbytego w Nowym Mieście Lubawskim dnia 02 lutego 2009 roku.  

 

 

 

Protokół

 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły”

dnia 02.02.2009r.

 

 

W zebraniu wg listy obecności stanowiącej zał. nr 1 wzięły udział 24 osoby. Obrady otworzyła prezes Stowarzyszenia Pani Mariola Lewalska, która zaproponowała kandydaturę Pani Jagody Kowalskiej  na przewodniczącą zebrania oraz Panią Wiesławę Markowską na protokolanta zebrania. Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który brzmiał następująco:

 1. Przedstawienie oraz przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za lata 2004-2008.
 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 4. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi w formie uchwały.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie: przyjęcia sprawozdań, udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi, wyboru Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie propozycji przekształcenia Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego.
 9. Dyskusja i podjecie uchwały w sprawie przekształcenia Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego.
 10. Przedstawienie zmian w Statucie.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
 13. Wolne wnioski, zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Ad.1

Przewodnicząca zebrania Pani Jagoda Kowalska przedstawiła regulamin Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły” :

§    Obrady otwiera Prezes Zarządu stwierdzając prawomocność obrad.

§    Walne zebranie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zebrania, zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej ilości kandydatów.

§    Walne zebranie obraduje według porządku obrad przyjętego na początku zebrania. Porządek obrad może być zmieniony przez usunięcie, bądź dodanie dodatkowych punktów.

§    Walne zebranie może podejmować uchwały na tematy objęte porządkiem obrad. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§    Walne Zebranie Stowarzyszenia działając na podstawie § 17  pkt.4 Statutu Stowarzyszenia zatwierdza Sprawozdanie Zarządu za lata 2004 – 2008. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§    Walne Zebranie Stowarzyszenia działając na podstawie § 17  pkt.4 Statutu Stowarzyszenia zatwierdza Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2008. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ad.2

Prezes Stowarzyszenia Pani Mariola Lewalska przedstawiła sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za lata 2004-2008 zał. nr 2.

Ad.3

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Kijora przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2008 zał. nr 3

Ad.4

Członkowie Stowarzyszenia przyjęli jednogłośnie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Udzielili również absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Ad. 5

Powołanie Komisji Skrutacyjne w której skład weszły następujące osoby: Pani Anna Goszka pełniąca obowiązki przewodniczącej oraz pani Ewa Gorzkowska. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur osób, które miałyby wejść w skład Zarządu Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły”. Zebrani zaproponowali następujące kandydatury: Irena Światkowska, Wiesława Markowska, Bernadeta Wojtaszko, Katarzyna Zapałowska, Iwona Kołecka, Mariola Lewalska, Jagoda Kowalska.

Podczas tajnego głosowania wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Mariola Lewalska – prezes

Irena Światkowska – zastępca

Bernadeta Wojtaszko – skarbnik

Wiesława Markowska – sekretarz

Jagoda Kowalska – członek

 

Ad.6

Następnie przystąpiono do tajnego głosowania  wybierając Komisję Rewizyjną w składzie:

Ewa Kijora – przewodnicząca

Eleonora Lewalska - zastępca

Jerzy Resicki – sekretarz

 

Ad. 7

Podjęcie uchwał:

Uchwała nr1

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 2

w sprawie  wyboru Zarządu Stowarzyszenia podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 3

w sprawie  wyboru Komisji Rewizyjnej podjęto jednogłośnie.

 

Ad.8

Przewodnicząca zebrania przedstawiła propozycje przekształcenia Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego. Prezes Mariola Lewalska przedstawiła podstawę prawną i omówiła obowiązki i przywileje organizacji pożytku publicznego oraz zgodność wymogów prawnych organizacji pożytku publicznego ze Statutem.

 

Ad.9

Członkowie Stowarzyszenia podjęli dyskusję, jednogłośnie przyjęli propozycję przekształcenia Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego w formie uchwały.

Uchwała nr 4

W sprawie przekształcenia Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły” w organizację pożytku publicznego.

 

 

Ad.10

Przewodnicząca zebrania przedstawiła propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły”.

Ad.11

Członkowie Stowarzyszenia podjęli dyskusję, jednogłośnie zatwierdzając zmiany w Statucie Stowarzyszenia.

Ad.12

Uchwała nr 5

w sprawie  zmian w statucie Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły” podjęto jednogłośnie.

 

Ad.13

Przewodnicząca zebrania podsumowała spotkanie podziękowała zgromadzonym za udział

i obrady zamknięto.

 

 

 

 

 

Uchwała nr 1

 

Walne zebranie Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły” zatwierdza sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej za rok 2008 oraz udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Uchwała nr 2

 

Walne zebranie  Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły” w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Zarządu Stowarzyszenia na lata 2009 - 2012 w następującym składzie:

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Mariola Lewalska – prezes

Irena Światkowska – zastępca

Bernadeta Wojtaszko – skarbnik

Wiesława Markowska – sekretarz

Jagoda Kowalska – członek

 

Uchwała nr 3

 

Zebrani w dniu 02.02.2009r. w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Komisji Rewizyjnej

w następującym składzie:

 

 

Komisa Rewizyjna:

Ewa Kijora – przewodnicząca

Eleonora Lewalska – zastępca

Jerzy Resicki – sekretarz

 

Uchwała nr 4

 

Walne zebranie Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły” przyjęło propozycję przekształcenia Stowarzyszenia w organizację pożytku publicznego.

 

Uchwała nr 5

 

Walne zebranie Stowarzyszenia działając na podstawie § 17 pkt.5 Statutu zatwierdza zmiany w statucie Stowarzyszenia „Przyjaciel Szkoły”

 

Dodano;

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

4)      Wspieranie osób, grup i środowisk zagrożonych społecznym niedostosowaniem.

5)      Działalność charytatywna i humanitarna na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

6)      Wszechstronna pomoc w prawidłowym rozwoju osobowościowym, fizycznym i społecznym, pomoc w edukacji, rozwijanie zdolności, talentów i zainteresowań plastycznych, technicznych, sportowych, muzycznych, naukami humanistycznymi, naukami ścisłymi, teatralnych, przyrodniczych, informatycznych.

7)      Ochrona środowiska, w którym wzrastają dzieci i młodzież, edukacja ekologiczna.

8)      Propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego lokalnego, narodowego i europejskiego.

9)      Działania na rzecz przyjaznych stosunków między narodami wspólnoty europejskiej.

10)  Zdobywanie funduszy na rzecz modernizacji i rozbudowy szkoły.

11)  Podnoszenie kwalifikacji merytorycznych członków Stowarzyszenia.

12)  Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia oraz osób działających na rzecz Stowarzyszenia i szkoły poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 

 

 

Zmieniono;

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

3)      Inicjowanie i realizację różnorodnych przedsięwzięć na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły.

Dodano:

5)      Zapewnienie opieki dzieciom i wspomaganie ich rozwoju w bliskim, bezpiecznym, przyjaznym i zdrowym środowisku.

6)      Wdrażanie pro rodzinnych programów na rzecz dzieci i młodzieży.

7)      Zapobieganie patologiom społecznym: uzależnieniom, agresji i przestępczości.

8)      Rozpoznanie potrzeb społeczności lokalnych i tworzenie lokalnych działań profilaktyczno - opiekuńczych.

9)      Tworzenie ognisk terapeutycznych.

10)  Organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży, połączonego z realizacją programów profilaktyczno - zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, integracyjnych i ekologicznych.

11)  Organizowanie spotkań środowiskowych, konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych celom Stowarzyszenia.

12)  Działania pro ekologiczne, mające na celu poprawę warunków środowiska, w którym wzrastają dzieci i młodzież.

13)  Dbałość o materialne dobra kultury.

14)  Propagowanie i dbałość o wartości dziedzictwa kulturowego lokalnego, narodowego i europejskiego, połączone z przekazywaniem ich młodszemu pokoleniu.

15)  Współpracę ze środowiskiem naukowym, wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej i naukowej w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

16)  Współpracę z organizacjami państwowymi i społecznymi w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

17)  Współpracę z organizacjami samorządowymi w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

18)  Współpracę z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

19)  Wdrażanie programów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji i zapobiegających ksenofobii.

20)  Zabezpieczanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

21)  Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań i talentów.

22)  Wdrażanie programów edukacyjnych kształtujących dobre postawy społeczne.

23)  Współpracę z mediami w celu promocji idei Stowarzyszenia i dobrych wzorów zachowań społecznych.

24)  Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie idei i celów Stowarzyszenia.

25)  Przyznawanie wyróżnień i nagród osobom i instytucjom, których działalność w istotny sposób przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia.

Zmieniono;

Zarząd

 

§ 24 pkt2

2)Po dokonaniu wyboru Zarząd konstytuuje się wybierając ze swego grona prezesa, zastępcę prezesa,  sekretarza, skarbnika i członka.

 

 

Dodano;

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

§ 30

 

3)      Komisja Rewizyjna ma prawo do żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

4)      Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

5)      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

6)      Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

7)      Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

 

 

 

Zmieniono;

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 33

 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.      Składki członkowskie,

2.      Darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

3.      Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia – w tym odpłatnej działalności pożytku publicznego, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

4.      Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5.      Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

6.      Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

 

Dodano;

 

§ 34

W zakresie dysponowania majątkiem nakłada się na Stowarzyszenie następujące ograniczenia:

1.      Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do:

a)      swoich członków,

b)      członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

c)      swoich pracowników,

d)     osób, z którymi pracownicy i członkowie pozostają w związku małżeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2.      Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.      Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

4.      Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

5.      Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie przeznaczy wyłącznie na realizację celów statutowych należących do sfery zadań publicznych.

 

§ 35

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2.      Cały dochód pochodzący z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych.

3.      Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 

Zmieniono;

 

§ 36

 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj Członkowie Zarządu – spośród Prezesa, Zastępcy Prezesa i Skarbnika.

Zmieniono numery paragrafów;

·         § 34 na 36,

·         §35 na 37,

·         §36 na 38

 

 

 

przewodnicząca zebrania:                                                                      protokolant:

Jagoda Kowalska                                                                           Wiesława Markowska

 

 

 

Załączniki;

 1. Lista obecności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
 2. Sprawozdanie Zarządu  za lata 2004-2008.
 3. Sprawozdanie finansowe za 2008 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II Nowe Miasto Lubawskie
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  ul.Jagiellońska 3
 • 56 4742184