• Dokumenty w szkole

     • RODO

     • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

      Informuję, że:

      • Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Jagiellońska 3, tel. 564742184, mail: spnml1@wp.pl
      • Kontakt z Inspektorem: Mariusz Kwaśnik, e-mail: iod@valven.pl
      • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
      • Dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Toruniu w dniu 22.05.2018
      • Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania.
      • Rodzicom/uczniom/słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
      • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

       

      Podpis Administratora

      Dyrektor

      Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

      mgr Jerzy Resicki