• RODO i Dostępność Cyfrowa

    • Inspektor

    • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

     w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

     w Nowym Mieście Lubawskim

     Mariusz Kwaśnik

     e-mail: iod@valven.pl

     tel. 537 926 362


     Informacja udostępniona na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
     (Dz. U. poz. 1000)

    • Deklaracja Dostępności Cyfrowej

    • DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZESZKOLNEGO w NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

     
     
     

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron www.sp1nml.pl (www.sp1nml.edupage.org) Data publikacji strony internetowej: 01.09.2009 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.08.2020 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. § Brak możliwości zmiany kontrastu. § Brak możliwości obsługi witryny jednym klawiszem. Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oświadczenie sporządzono dnia 10.04.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Małek-Kamińska, adres e-mail: malek_kaminska@sp1nml.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Jagiellońska 3, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Jagiellońskiej oraz od ulicy Kasztanowej. Przy obydwu wejściach znajdują się podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.    •  

     Polityka prywatności

     Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

      
   • Napisz do nas

    If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać